Publicerad: 23 januari 2019

A. Agenda för integration: sammanhållet mottagande och bättre etablering

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

56. SKL ska verka för att staten tar det fulla kostnadsansvaret för de uppgifter som kommuner, landsting och regioner ansvarar för inom asyl- och flyktingmottagandet.57. SKL ska verka för att fördelningen i landet av asylsökande och flyktingar leder till bättre integrering i samhälle och arbetsliv.

En framgångsrik integration är starkt bidragande till vår framtida tillväxt och välfärd och utvecklingen av vår demokrati. SKL:s agenda för integration omfattar åtgärdsförslag till staten och utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner. Insatserna syftar till ökad sammanhållning i samhället och förutsättningar för nyanlända barn och vuxna att etablera sig i skolan och i samhälls- och arbetslivet.

Det är en prioriterad fråga för SKL att stödja medlemmarnas utvecklingsarbete och verka för att statliga aktörer agerar för bättre förutsättningar i mottagandet och etableringen. Aktuella utmaningar och möjligheter inom det föränderliga politikområdet ska adresseras. SKL ska också verka för ett långsiktigt hållbart och sammanhållet system för mottagandet av asylsökande och nyanlända som främjar integrationen och förebygger segregation och utanförskap. Reformer behöver omfatta hela mottagandet, från ankomst till bosättning och etablering eller återvändande.

Förväntat resultat 2019

  • Regering och statliga myndigheter beslutar om aktiviteter eller förändringar som svarar mot utgångspunkter och förslag i SKL:s agenda för integration och kompletterande ställningstaganden.
  • Den fortsatta beredningen av Mottagandeutredningens betänkande utmynnar i reformprogram och regeländringar för ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.

Aktiviteter 2019

  • SKL ska föra en aktiv dialog med regeringen och statliga myndigheter om behov av förändringar för att skapa ett sammanhållet mottagandesystem, främja nyanländas etablering och förebygga utanförskap.
  • SKL ska genom nulägesanalyser aktualisera agendans olika områden och belysa behov av förändringar för att skapa ett sammanhållet mottagandesystem, främja nyanländas etablering och förebygga utanförskap.
  • SKL ska sprida goda exempel och kunskapsunderlag samt verka för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna som stöd i utvecklingen av områden som lyfts i agendan.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot