Publicerad: 23 januari 2019

B. Bättre förutsättningar för utveckling av förskola och skola

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

47. SKL ska verka för att kommunerna får de bästa förutsättningarna för att utveckla sina förskolor och skolor.

Förskolan och skolan står inför stora utmaningar framöver inom flera områden. Frågan om kompetensförsörjning är avgörande. Det handlar inte bara om att utbilda fler personer, utan även om att använda kompetens på rätt sätt. Över 1000 nya förskolor och skolor behöver byggas fram till 2021, därutöver behöver befintliga lokaler rustas upp och lärmiljöer vidareutvecklas. Digitaliseringen medför stora möjligheter. Det krävs dock omfattande insatser för att främja en likvärdig tillgång till de möjligheter som digitaliseringen medför. Staten, huvudmännen och verksamma inom förskola och skola behöver ta ett gemensamt ansvar för förskolans och skolans förutsättningar, finansiering och styrning, så att utbyggnad och utveckling kan ske med god kvalitet och så att likvärdigheten stärks samt integrationen ökar.

Förväntat resultat 2019

  • Kunskapen hos beslutsfattare om hur likvärdigheten i skolsystemet kan stärkas har ökat.
  • Arbetet med kompetensförsörjning inom förskola och skola har stärkts.
  • En högre grad av digitalisering i förskola och skolans verksamhet har uppnåtts.
  • Ramavtalet gällande nya förskolor finns tillgängligt och de första avropen har genomförts.
  • Goda exempel och kunskapsunderlag finns tillgängligt om hur goda utbildningslokaler och lärmiljöer kan formas.

Aktiviteter 2019

  • Föra en aktiv dialog med statliga myndigheter och andra relevanta aktörer gällande hur negativa effekter av skolsegregation kan motverkas samt hur fördelningen och nyttjandet av resurser kan bidra till ökad likvärdighet.
  • Sprida goda exempel och kunskapsunderlag samt verka för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna i syfte att bidra till att öka antalet lärare.
  • Aktivt påverka regeringen i frågan om ett fortsatt arbete med digitaliseringsstrategin som sträcker sig fram till 2022 i syfte att fortsätta leda arbetet.
  • Sprida goda exempel och kunskapsunderlag för att stödja medlemmarna i deras behov av nya utbildningslokaler och hur lärmiljöer kan utformas.
  • Slutföra ramavtalsupphandlingen gällande nya förskolor.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot