Publicerad: 23 januari 2019

C. Kompetensförsörjning – förstärkt vuxenutbildning

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

58. SKL ska synliggöra nyanländas kompetens, verka för en snabb validering och för att kompetensen tas tillvara i samhälls- och arbetslivet.126. SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner bidrar till att tillgodose näringslivets behov av kompetensförsörjning.133 SKL ska bidra till att utbildningsystemets dimensionering, kvalitet och relevans bättre matchas med kommuners, landstings och regioners behov.

För att säkra framtidens kompetensförsörjning behövs ett flexibelt utbildningssystem som erbjuder relevant och kvalitativ utbildning för den som är på väg ut på arbetsmarknaden. Det behövs också ett ökat fokus på det livslånga lärandet: kompetensutveckling, validering och förutsättningar för omställning och karriärväxling.

Vuxenutbildningen har en central roll för att möta arbetslivets behov av utbildad arbetskraft. För att möta allt fler politikområdens förväntningar och behov behöver vuxenutbildningen stärkas. Det behövs flexiblare utbildningsvägar, en ökad långsiktighet i finansieringen och mer samverkan med branscher och andra aktörer. Utbildningen behöver också anpassas till en målgrupp med stora behov av stöd.

Förväntat resultat 2019

  • Bättre samordning har uppnåtts mellan politikområdena arbetsmarknad, utbildning och näringsliv i syfte att klara den framtida kompetensförsörjningen och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.
  • Kommunerna har bättre förutsättningar att utveckla vuxenutbildningen för att möta målgruppernas behov.
  • Vuxenutbildningen utbildar fler vuxna inom en bredd av yrkesområden.

Aktiviteter 2019

  • Intressebevaka frågor som rör en mer samordnad kompetensförsörjningspolitik och bättre förutsättningar för ett livslångt lärande.
  • Göra en översiktlig analys av alternativa modeller för studiefinansiering som stödjer ett livslångt lärande.
  • Sprida goda idéer och arbetssätt kring kombinationer av yrkes- och språkutbildning och samverkan med branscher.
  • Kartlägga kostnaderna för anpassningar och stödinsatser inom vuxenutbildningen och verkar för att kommunerna ska få bättre kostnadstäckning för dessa.
  • Göra en analys av befintliga nyckeltal inom vuxenutbildningen och verkar för att Skolverket utvecklar den nationella statistiken inom området.

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot