Publicerad: 23 januari 2019

D Kompetensförsörjning – Sveriges viktigaste jobb

133. SKL ska bidra till att utbildningsystemets dimensionering, kvalitet och relevans bättre matchas med kommuners, landstings och regioners behov.138. SKL ska bidra till att kommuner, landsting och regioner uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att befolkningen växer och blir äldre samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar. En fortsatt god kvalitet i välfärden förutsätter att medlemmarna lyckas attrahera medarbetare med rätt kompetens. Rekryteringsutmaningen måste mötas på flera olika plan. Medlemmarna kan göra mycket själva men det krävs också insatser från staten för att utveckla och anpassa utbildningsystem och arbetsmarknadspolitik till ett förändrat arbetsliv.

Att fler arbetar heltid bidrar till att möta rekryteringsbehoven men arbetsgivarna behöver också använda kompetenser rätt, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt ta tillvara teknikens möjligheter.

Förväntat resultat 2019

  • SKL har klivit fram i den arbetsgivarpolitiska debatten om välfärdens långsiktiga kompetensförsörjning.
  • SKL har med fakta och analys bidragit till en mer positiv bild av jobben i välfärden.
  • Medlemmarna har, i arbetet med strategisk kompetensförsörjning, nytta av SKL:s verktyg, material och nätverk.

Aktiviteter 2019

  • Kommunicera lättillgängliga fakta om välfärdsjobben.
  • Ta initiativ gentemot media och beslutsfattare för att få genomslag för SKL:s syn på hur välfärdens kompetensförsörjning ska lösas.
  • Starta och driva nätverk för att stödja kommunernas arbete med strategisk kompetensförsörjning.
  • Sprida lärande och nytänkande exempel på hur medlemmar arbetar med kompetensförsörjning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot