Publicerad: 23 januari 2019

F. Omställning till Nära vård och omsorg

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

34. SKL ska bidra till att kunskap och metoder för att stärka brukares och patienters medskapande sprids samt leder till utveckling av välfärden61. SKL ska verka för att kommunerna, landstingen och regionerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa77. SKL ska tillsammans med kommuner, landsting och regioner ta fram en sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälso- och sjukvård och omsorg

För att kommuner och landsting ska kunna upprätthålla hög kvalitet inom vård och omsorg och möta de omvälvande förändringarna avseende så väl demografi, med en allt äldre befolkning, som sjukdomspanorama krävs en omställning av såväl hälso- och sjukvården som omsorgen – en omställning till god och nära vård och omsorg. Omställningen kräver ett strategiskt ledarskap och en samsyn kring mål och medel.

Omställningen sker över organisationsgränser i syfte att bygga en sömlös vård och omsorg som utgår från patienters och brukares individuella förutsättningar och behov. Primärvården är basen, där även anhöriga och närstående spelar en viktig roll. Vården ska bygga på goda relationer, ha en hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv inriktning – sjukhusvård ska om möjligt undvikas

Nära vård har bäring på flera av kongressens inriktningsmål såsom exempelvis kompetensförsörjning (136), samverkan kring missbruk och beroende vård (73), äldre (70) och psykisk ohälsa (91) och Strategi för hälsa (77). SKL arbetar för att stödja medlemmarna i ett brett arbete för god och jämlik hälsa för alla. Arbetet med Nära vård och omsorg bidrar även till Strategi för hälsa.

Förväntat resultat 2019

  • Uppnådd samsyn kring utmaningar, målbild och strategi för omställningen till Nära vård.
  • God kännedom bland personal och befolkning om motiven bakom och målsättningen för omställning till Nära vård.
  • Bred samverkan mellan kommuner och landsting kring omställningen till Nära vård.

Aktiviteter 2019

  • Utveckling av en nationell strategi för långsiktig samverkan kring omställningen till Nära vård.
  • Utveckling och validering av gemensamma indikatorer och mått för uppföljning av omställningen till Nära vård.
  • Spridning av goda exempel och kommunikation kring målbild och strategi för Nära vård så att medlemmarnas verksamheter kan sprida budskap, information och dela kunskap.
  • Ta fram en tydligare bild av hur kompetensförsörjningen på alla nivåer, avseende hälso- och sjukvårds- och omsorgsutbildningarnas innehåll och upplägg, behöver utvecklas.
  • Genomföra konferens för att synliggöra patienters och brukare individuella förutsättningar och behov i relation till medicinska behov och den konflikt som kan uppstå.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot