Publicerad: 23 januari 2019

G. Minskat missbruk och beroende

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

73. SKL ska verka för att kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård präglas av förbättrad samverkan, samordning och ansvarsfördelning.

Utifrån det av SKL:s styrelse prioriterade uppdraget att ta fram en handlingsplan inom området missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29 år bör fokus 2019 riktas in på att implementera de åtgärdsförslag som fastställs i planen. Handlingsplanens syfte är att bidra till att missbruket bland barn, unga och unga vuxna minskar. Det uppnås genom att handlingsplanen utgör underlag som kan stödja ett utvecklingsarbete som är kunskapsbaserat och bygger på bättre samverkan och samordning mellan aktörerna. Handlingsplanen pekar på ett stort antal åtgärder som kan minska missbruket i målgruppen och tydliggör även ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och gränssnittet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Mot bakgrund av att spel om pengar sedan den 1 januari 2018 jämställs med substansmissbruk innefattas även detta i arbetet gällande missbruk och beroende.

Förväntat resultat 2019

  • Handlingsplanen inom området missbruk och beroende är känd i alla kommuner, landsting och regioner.
  • Det finns samverkansöverenskommelser i alla län inom området missbruk och beroende , inklusive spel om pengar, som är tydliga i ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.
  • Ökad användning av samordnad individuell planering (SIP) som verktyg för personer med behov av insatser från flera olika aktörer.

Aktiviteter 2019

  • Handlingsplanen implementeras bl.a. genom länsdialoger, webbsänt seminarium samt synliggörs i SKL:s berörda nätverk och genom webbsidan.
  • Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen tydliggörs genom olika kommunikationsinsatser, utifrån åtgärdsförslagen i handlingsplanen.
  • Lärande/goda exempel på SIP och samverkansöverenskommelser synliggörs genom olika kommunikationskanaler (t.ex. webbsidan), länsdialoger och stöd till regionala utvecklingsledare.
  • En gemensam struktur tas fram för könsuppdelad uppföljning av resultat inom missbruks- och beroendevården i dialog med kommuner, landsting och regioner.
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot