Publicerad: 23 januari 2019

H. Bättre förutsättningar för välfärdens utveckling och finansiering

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

1. SKL ska verka för att skapa ett formaliserat samråd med regeringen och en utökad dialog inom sektorns skilda verksamhetsområden.2. SKL ska verka för likvärdiga förutsättningar för kommuner, landsting och regioner samt för att staten och EU inte begränsar deras handlingsfrihet.

SKL:s arbete för bättre planeringsförutsättningar syftar till att förbättra samverkan mellan SKL och regeringen. Det är viktigt att alla finner en för båda parter gemensam målbild och samsyn kring vilka utmaningar som finns och vilka gemensamma satsningar som behöver göras. Avsikten med SKL:s arbete är att driva på för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och fokus på utvecklings, effektiviserings- och finansieringsbehoven. Ett sådant fokus ger skäl för ett minskat behov av statlig detaljstyrning.

Förväntat resultat 2019

  • SKL:s process för aktiva inspel till regeringen om sektorns utmaningar och behov, som grund för överläggningar, har förbättrats (piloten Nära vård och omsorg).
  • Regeringskansliet har tagit till sig förslag och det har givit avtryck i VÅP 2019 och Budgetpropositionen för 2020.
  • Ett underlag om ”sektorns viktigaste utmaningar”, som syftar till att nå samsyn med regeringen, har tagits fram och presenterats vid överläggningar i december 2019 inför regeringens budgetprocess för BP 2021 (som startar i januari 2020).
  • Väsentliga steg har tagits mot en eller flera överenskommelser med regeringen inför 2021 som adresserar viktiga utmaningar och som innebär förbättrade finansiella förutsättningar och en minskad statlig detaljstyrning.

Aktiviteter 2019

  • Processen för samverkan med regeringen utvecklas, med våra nätverk och genom piloten Nära vård och omsorg.
  • Vikten av långsiktiga planeringsförutsättningar beskrivs bland annat i Ekonomirapporten.
  • Underlag inför överläggningar december 2019 (sektorns bild av utmaningar och prioriterade samverkansområden med staten) tas fram, där hela kansliet bidrar.
  • Kommunikation av sektorns utmaningar genomförs.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot