Publicerad: 23 januari 2019

K. Tillgänglig basdata för samhällsnytta

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

44. SKL ska verka för att grundläggande information om person, företag, fastighet och geografi som staten förfogar över ska vara fritt tillgänglig för kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet.

För att förbättra informationsförsörjningen inom den offentliga sektorn och mellan offentlig och privat sektor måste det vara enkelt, säkert och kostnadseffektivt att få tillgång till olika typer av information. Information som har bred användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver vara stabilt tillgänglig dygnet runt till en rimlig kostnad.

Det finns åtskilliga verksamhetsprocesser som är beroende av effektiv tillgång till information av god kvalitet, som till exempel personuppgifter, företagsuppgifter, inkomstuppgifter, kontaktuppgifter, fastighetsinformation eller information om behöriga utförare, information som inte ägs inom den egna myndigheten/ organisationen men som är nödvändig för att bedriva verksamheten. Genom att skapa stabila tjänster för informationsförsörjning ges snabbare tillgång till rätt information. Samtidigt stärks även säkerhet och kvalitet genom att korrekt information finns tillgänglig vid rätt tid. SKL ska i samverkan med medlemmar, Inera AB och berörda myndigheter utreda vilka samhällsviktiga basdata som är gemensamma, främja interoperabilitet och skapat möjligheter för frigörande och tillgängliggörande av basdata.

Förväntade resultat 2019

  • En utredning kring samhällsviktiga basdata är levererad och kommunicerad.
  • Minst ett projekt med målet att tillgängliggöra basdata har initierats.

Aktiviteter 2019

  • Samverka med berörda myndigheter.
  • Genomföra en utredning kring samhällsviktiga basdata som utgår ifrån användarnas behov.
  • Säkerställa att det finns en förvaltningsprocess för löpande informationsförsörjning.
  • Inleda projekt för att tillgängliggöra samhällsviktig basdata.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot