Publicerad: 23 januari 2019

M. Bostäder till alla

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

102. SKL ska verka för att kommunerna har förutsättningar att planera för ett bostadsbyggande som svarar mot efterfrågan och säkrar bostadsförsörjningen för alla.

SKL har under lång tid verkat för en bostadspolitik som leder till ökat bostadsbyg-gande och som svarar mot den stora efterfrågan som råder för olika hushållsgrupper. Omfattningen av statens krav, bland annat riksintressen och strandskydd samt länsstyrelsernas agerande i planeringsprocessen sätter hinder för bostadsbyggandet. Även utformningen av finansierings- och skattesystemet och statens politik för att möta stora bostadssociala utmaningar har SKL ansett behöver ses över i grunden.

SKL ser ett behov av att anlägga ett brett perspektiv på bostadsfrågan som adresserar olika aktörer och som bidrar till att öka bostadsbyggandet, öka rörligheten på bostadsmarknaden och som underlättar för alla att erhålla en godtagbar bostad eller anpassa sitt boende till livssituationen.

Förväntat resultat 2019

  • SKL har ett aktuellt underlag som konkretiserar formerna och innehållet för en önskvärd framtida bostadspolitik ur ett lokalt och regionalt perspektiv.
  • Intresseväckande fakta finns tillgängligt och kan kommuniceras med omvärlden.
  • Medlemmarna har fått ta del av exempel på hur kommuner och regioner kan arbeta framgångsrikt med bostadsförsörjning.

Aktiviteter 2019

  • Sammanställning av statistik och andra relevanta data samt viss komplettering av uppgifter kring bostadsplanering och byggande.
  • Exempel kring hur kommuner och regioner arbetar för att öka bostadsbyggandet, öka rörligheten och eller möta olika bostadssociala utmaningar.
  • Studier genomförs kring bostadssegregation, sekundär bostadsmarknad, svaga bostadsmarknader, ekonomiskt stöd till kommuner och hushåll.
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot