Publicerad: 23 januari 2019

N. Infrastruktur för hållbar mobilitet och kommunikation

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

105. SKL ska verka för en långsiktig finansiering och utveckling av transportsystemet, så att både gods- och persontransporter sker på bästa möjliga hållbara och effektiva sätt samt att miljö- och klimatpåverkan minskar.

Nationell plan och länstransportplaner för perioden 2019-2029 färdigställdes under år 2018. Nu är det aktuellt att påverka upplägget av nästa planeringsomgång därför har medlemmarnas erfarenheter summerats och har mynnat ut i förbättringsförslag som bör få genomslag i hur den kommande planeringsomgången utformas. Särskilt fokus läggs på kommuners och regioners delaktighet och inflytande. SKL fortsätter att bevaka den regionala tågtrafikens förutsättningar, där SKL redan driver ett aktivt påverkansarbete.

Digitaliseringen ger nya möjligheter för utvecklingen av mobilitetstjänster, exempelvis digital samordning av befintliga tjänster och samåkningstjänster. Det ger möjligheter att skapa ett mer hållbart transportsystem. Kommuner och regioner kan ta en roll i att stödja den utvecklingen och många utvecklingsfrågor behöver drivas gemensamt.

Staten ser över ansvaret för fungerande flygförbindelser i hela landet. Översynen behöver följas av åtgärder som innebär att staten tar ett större ekonomiskt ansvar för de regionala flygplatserna. Det är inte rimligt att staten lämnar över en så stor del av det ekonomiska ansvaret för landets flyginfrastruktur till kommuner och regioner. Även den upphandlade trafiken behöver utvecklas för att säkerställa en god nationell tillgänglighet.

Förväntat resultat 2019

  • Trafikverket och Näringsdepartementet har tagit till sig de förslag, särskilt om tågtrafikens förutsättningar, som framkommit genom medlemsutvärderingen av processen för infrastrukturplaneringen.
  • Fler av SKL:s medlemmar tar en aktiv roll i att främja introduktionen av mobilitetstjänster med ambitionen att skapa ett mer hållbart transportsystem.
  • Staten tar, med utgångspunkt i sin flygplatsöversyn och behovet av tillgänglighet, fram förslag på en mer samordnad hantering av de ekonomiska förutsättningarna för de regionala flygplatserna.

Aktiviteter 2019

  • Utifrån SKL:s inställning till infrastrukturplaneringen och den regionala tågtrafikens förutsättningar förs en dialog med Näringsdepartementet och Trafikverket där medlemmarnas synpunkter och förslag framförs om hur intrastukturplaneringen kan vidareutvecklas.
  • Goda exempel tas fram på hur kommuner och regioner kan bidra till utvecklingen av mobilitetstjänster och olika typer av nyttor belyses.
  • Ett argumentationsunderlag tas fram gällande vikten av att staten tar ett större och mer samordnat ansvar för den nationella tillgängligheten med flyg – såväl för flygplatsinfrastruktur som upphandlad trafik.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot