Publicerad: 23 januari 2019

O. Bredband och uppkopplade välfärdstjänster i hemmet

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

43. SKL ska verka för att det stöd staten ger till kommuners, landstings och regioners digitalisering samordnas och utgår från lokala och regionala behov.

Digitala lösningar är ett verktyg för att klara framtidens välfärdsutmaningar. I takt med att allt fler välfärdsverksamheter digitaliseras och fler välfärdstjänster tillhandahålls genom digitala lösningar, blir det viktigt att säkerställa invånares tillgång till stabil infrastruktur och säkra uppkopplingar via bredband.

Det handlar till exempel om att kunna nyttja digitala trygghetstjänster i hemmet, att kunna ta del av skolundervisning på distans, att använda digitala e-hälsotjänster som gör det möjligt att i vardagen följa det egna hälsoläget eller att använda andra välfärdstjänster som kommuner och landsting erbjuder digitalt. En framgångsrik digitalisering av välfärden kräver tydliga principer och spelregler, till exempel avseende ansvarsfördelning mellan stat, kommun, landsting och den enskilde. Därutöver är frågor om finansiering, säkerhet och teknikval centrala. För att hela Sverige ska kunna dra nytta av välfärdsverksamheternas digitala erbjudanden krävs ett fortsatt utvecklingsarbete och en väl utvecklad samverkan mellan stat, kommun, landsting och näringslivet.

Förväntat resultat 2019

  • Ett tydligt ansvarsförhållande gällande digitala välfärdstjänster har etablerats mellan stat, kommun, landsting och den enskilde. Eventuella avvikelser är identifierade och åtgärder har initierats.
  • Det robusthetsstärkande arbetet intensifieras och det nationella stödet för robusthetshöjande aktiviteter används till de mest relevanta åtgärderna och områdena.
  • Förutsättningarna är stärkta för fortsatt bredbandsutbyggnad, även med andra lösningar än fiber.

Aktiviteter 2019

  • Ett arbete som identifierar otydligheter i ansvarsförhållandet mellan stat, kommun, landsting och den enskilde genomförs och (eventuella) åtgärder initieras i syfte att förbättra alla invånares möjligheter att ta del av välfärdens digitala erbjudande.
  • Aktiv intressebevakning av robusthetsstärkande arbete på nationell nivå och särskilt fokus på användning av stödet för ökad robusthet.
  • Aktiv intressebevakning kring möjligheter och förutsättningar för fiberutbyggnad och alternativa tekniker där fiberutbyggnad inte är genomförbar av geografiska, ekonomiska eller andra skäl.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot