Publicerad: 23 januari 2019

P. Fungerande samhälle vid ett förändrat klimat

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

93. SKL ska verka för en tydlig ansvarsfördelning och en fungerande samordning mellan staten, kommunerna, landstingen och regionerna för de förebyggande åtgärder som krävs med anledning

De pågående klimatförändringarna medför att risken för naturolyckor som skyfall, ras och skred ökar. Även mer utdragna skeenden medför konsekvenser såsom värmeböljor och dricksvattenbrist samt en förändrad kustlinje med höjda havsvattennivåer och stranderosion. Detta påverkar verksamheten hos kommuner och landsting och samhällets funktioner och flera anpassningar behöver vidtas för att samhället ska vara robust samt ha den krisberedskap som behövs med anledning av klimatförändringar.

Förväntat resultat 2019

 • Kommunerna är medvetna om sitt ansvar att redovisa synen på risk för skador på den byggda miljön som kan följa av ett förändrat klimat.
 • Kommuners och regioners beredskap för värmeböljor och skyfall har stärkts.
 • Kommuner och regioner har tillgång till fakta och vägledning för att kunna arbeta för att lämpliga temperaturer i lokaler för vård och omsorg upprätthålls så att inte patientsäkerheten hotas.

Aktiviteter 2019

 • Kunskapshöjande insatser såsom en konferens genomförs för att SKL:s medlemmar ska få fler verktyg i att arbeta med klimatanpassningsfrågor.
 • Genom dialog med Boverket och andra statliga myndigheter ska SKL verka för att underlag tas fram som stöttar kommunerna på ett effektivt sätt.
 • Ett påverkansarbete bedrivs mot MSB och den särskilde utredaren i arbetet med att utvärdera skogsbränderna sommaren 2018 och hur krisberedskapen kan förstärkas.
 • I samverkan med MSB kommer ett stöd till kommunernas tas fram för deras arbete med krisberedskap.
 • Samverkan sker med Folkhälsomyndigheten kring regeringsuppdrag om värmeböljor.

Informationsansvarig

 • Torbjörn Conon
  Verksamhetscontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot