Publicerad: 23 januari 2019

R. Stärkta förutsättningar för förtroendevalda

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

10. SKL ska stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet i kommuner, landsting och regioner och dess samarbete med förvaltningsorganisationens ledarskap.13. SKL ska stödja kommuner, landsting och regioner i deras arbete med att förebygga och hantera hot och våld, samt stötta i deras arbete med att stödja de förtroendevalda som har utsatts, i en dialog med de politiska partierna.14. SKL ska verka för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt demokratiska uppdrag.

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer på medborgarnas uppdrag. Förtroendevaldas uppdrag att är därför centralt för en fungerande demokrati och verksamhet. Valet 2018 innebär att det 2019 kommer att vara många nya förtroendevalda som tar plats i fullmäktige och nämnder runt om i landet. Ett aktivt stöd från SKL bör ske för att dessa ska kunna verka på bästa sätt i sitt demokratiska uppdrag. Stöd bör ges, dels med breda insatser till alla medlemmar för att tydliggöra och stärka rollen som förtroendevald, dels med fortsatt arbete för att stödja medlemmarnas systematiska arbete mot hot och hat mot förtroendevalda. Ingen förtroendevald ska behöva leva med hot och hat. SKL har under 10 års tid verkat för en skärpt strafflagstiftning för hot, trakasserier, hat och våld mot förtroendevalda. Under 2018 har regeringen lagt fram ett förslag på skärpt strafflagstiftning som SKL tillstyrker i remissvar.

Därutöver bör en systematik utarbetas för att skapa bättre förutsättningar för förtroendevalda att verka i sitt demokratiska uppdrag.

Förväntat resultat 2019

 • Förslag till kunskapsmaterial är framtaget för att stödja de förtroendevalda i sitt uppdrag.
 • Förslag till utbildning för fullmäktige är framtaget för att stärka förtroendevalda i det gemensamma uppdraget.
 • Kunskapsmaterial och stödmaterial är framtaget som utgör stöd till kommuner och regioner för att utveckla ett systematiskt arbete mot hat, hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda.
 • Informationen om hot och hat på SKL:s webbplats är jämställdhetsintegrerad.
 • 75 procent av kommuner, landsting och regioner har tagit fram ett system för att arbeta förebyggande och hantera hot, hat, trakasserier och våld mot förtroendevalda.

Aktiviteter 2019

 • Utveckling av förslag till kunskapsmaterial till förtroendevalda
 • Utveckling av förslag till utbildningsinsats för fullmäktige
 • Fortsatt utgöra ett stöd till medlemmarna, dels genom stödmaterial dels genom rådgivning och utbildning.
 • Genomförande av en uppföljande undersökning om kommuner och regioner har arbetat fram system för att förebygga och hantera hot, hat, trakasserier och våld mot förtroendevalda, samt i vilken mån stöd och åtgärder anpassas till olika gruppers behov.
 • Intressebevakning av att föreslagen strafflagskärpning träder i kraft.
 • Intressebevakning för att ansvaret för förtroendevalda förhållande i uppdraget klargörs.

Informationsansvarig

 • Torbjörn Conon
  Verksamhetscontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot