Publicerad: 23 januari 2019

S. Stärkt lokal och regional utvecklingsförmåga

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

19. SKL ska verka för bildandet av slagkraftiga regioner och för en gemensam regional indelning för regioner och statliga myndigheter122. SKL ska verka för att kommuner och landsting har goda förutsättningar att bedriva lokal och regional utvecklingspolitik samt att regionernas utvecklingsuppdrag vidgas

Från och med år 2019 har alla 21 landsting tagit över det regionala utvecklingsansvaret och därmed bildat region. Det innebär att frågor som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling kommer att finnas i samma organisation i samtliga län.

Förändringen ställer nya krav på våra medlemmar, inte minst vad gäller organisation och ledarskap. Det innebär också ett förändrat läge gentemot staten och kommunerna, då det regionala utvecklingsansvaret i samtliga län kommer ligga hos direktvalda organ på regional nivå i stället för länsstyrelsen eller indirekt valda regionförbund. Dessutom pågår en diskussion hos våra medlemmar om att förtydliga och stärka uppdraget kring regional utveckling, vilket också berör fler politikområden.

Förändringen har en direkt påverkan på SKL som medlemsorganisation och kan innebära nya krav på hur vi ger våra medlemmar, regioner och kommuner, bästa stöd och service. Under 2019 bör fokus ligga på informationsspridning om regionernas nya roll och vad förändringen innebär, erbjuda stöd till medlemmarna kring ledarskap och styrning i ljuset av det regionala utvecklingsuppdraget och intressebevakning gentemot staten för att säkerställa goda förutsättningar för regional utveckling.

Förväntat resultat 2019

  • Kunskapen om regionernas nya roll är god hos våra medlemmar och berörda nyckelaktörer på nationell nivå.
  • Medlemmarna erhåller stöd och service i den fortsatta regionbildningsprocessen.
  • Arbetet med ett utvidgat och förtydligat regionalt utvecklingsansvar har fördjupats.

Aktiviteter 2019

  • Föra en aktiv dialog med staten vad gäller det regionala utvecklingsuppdraget.
  • Erbjuda tillfällen för dialog mellan region- respektive kommunledning avseende det regionala utvecklingsarbetet, genom befintliga nätverksträffar eller specifika dialogdagar.
  • Kommunicera regionernas nya roll genom exempelvis seminarier och i rapporter.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot