Publicerad: 23 juni 2016

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109)

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-03-31
Besvarat av SKL: 2016-03-11
Ansvarig på SKL: Anna-Bie Agerberg

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker att kommunen ska kunna begära bindande planeringsbesked av länsstyrelsen och att planeringsbeskedet ska kunna överklagas av kommunen.

SKL tillstyrker att kommunen ska kunna begränsa planeringsbeskedet till att omfatta endast de planeringsunderlag som länsstyrelsen kräver.

SKL tillstyrker en tidsgräns för sex veckor inom viken länsstyrelsen ska lämna ha lämnat planeringsbesked.

SKL tillstyrker att en tidsfrist om två månader införs för länsstyrelsens beslut att upp-häva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan efter överprövning.

SKL avstyrker utredningens förslag gällande begränsning av reglering i detaljplan vad avser färg- och materialverkan och föreslår att frågan istället ska kunna hanteras som en liten avvikelse vid bygglovsprövning.

SKL avstyrker att möjligheterna att i detaljplan reglera byggnadsverk och tomters tekniska egenskaper begränsas.

SKL tillstyrker förslaget att en möjlighet till planreglering av upplåtelseformer för bostäder bör utredas närmare.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot