Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Reserapport från styrelsens studieresa i november 2016

Beslut från styrelsen 10 mars 2017

Ordning och reda i välfärden - välfärdsutredningens delbetänkande

En översyn av lagstiftnngen om företagsbot (SOU 2016:82)

Sammanträdesplan 2018 för Sveriges Kommuner och Landsting

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU2016:77)

En inkluderande kulturskola på egen grund

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Taxi och samåkning - idag, imorgon och i övermorgon (SOU 2016:66)

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad medsträpning

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bl a förtroendeuppdrag och uttag av pension

Medieutredningens slutbetänkande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Mänsliga rättigheter på lokal och regional nivå - en plattform

SKL:s agenda för integration

Beslut från styrelsen 20 januari 2017

Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Överenskommelse om fortsatt satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor

Utredning om förslag till utbytesprogram med Rumänien (skrivelse)

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

Återbostadisering

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:21)

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården - En professionsmiljard. Överenskommelse mellan staten och SKL 2017 - 2018

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Kvalitet i särskilt boende

En flexiblare ämneslärarutbildning

Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

Kompetensförsörjning - Oberoende av inhyrd personalHjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot