Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Reserapport från styrelsens studieresa i november 2016

Beslut från styrelsen 17 november 2017

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029

Godstrafikfrågor - förordningsändringar

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Ökad möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Konsultation i frågor som rör det samiska folket

Positionspapper på funktionshinderområdet

Beslut från styrelsen 13 oktober 2017

Slutrapport från Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet

På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt.

För dig och för alla (SOU 2017:40)

God och nära vård - En gemensam fördplan och målbild (SOU 2017:53)

Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Utbildning , undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

Mikroplaster - Källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige.

Ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Detaljplanekravet (SOU 2017:54)

Hyran vid nyproduktion - en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:65)

Brett deltagande i högskoleutbildning

Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot