Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Reserapport från styrelsens studieresa i november 2016

Beslut från styrelsen 20 januari 2017

Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Överenskommelse om fortsatt satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor

Utredning om förslag till utbytesprogram med Rumänien (skrivelse)

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

Återbostadisering

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:21)

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården - En professionsmiljard. Överenskommelse mellan staten och SKL 2017 - 2018

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Kvalitet i särskilt boende

En flexiblare ämneslärarutbildning

Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

Kompetensförsörjning - Oberoende av inhyrd personal

Beslut från styrelsen 16 december 2016

En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73)

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m m

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården 2017

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom psykisk hälsa 2017

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33)

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Framställan - Nationell kraftsamling för skola och lärande i en digital värld

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59)

Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot