Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Reserapport från styrelsens studieresa i november 2016

Beslut från styrelsen 9 juni 2017

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting 

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrameet

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa smittsamma sjukdomar

Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa 

Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

Förslag till lag om ersättning till personer som fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall

Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi

Ny målstyrning för transportpolitiken

Ställningstagande till grund för påverkan i bredbandsfrågor 

SKL:s synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik 

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen 

Digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) 

Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Förslag till nytt direktiv om balans mellan arbets- och privatliv

Skrivelse - om EU:s samarbete med länder i Afrika, Västindien och Stillahavet (AVS-länderna) efter Cotonouavtalet

Beslut från styrelsen 12 maj 2017

Slutrapport från Programberedningen för Klimat

Slutrapport från Programberedningen för Barns och ungas hälsa

Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

Ställningstagande regionala banor

Överenskommelse mellan staten och SKL om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m m för år 2017

Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård

Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot