Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Reserapport från styrelsens studieresa i november 2016

Beslut från styrelsen 7 april 2017

Skrivelse - Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare

Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven

Nationell läkemedelslista Ds 2016:44

Del av Boverkets rapport (2014:33) - Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Boverkets rapport 2016:32 - En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m m. Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen samt Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Redutionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och diselbränsle

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1) - För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Beslut från styrelsen 10 mars 2017

Ordning och reda i välfärden - välfärdsutredningens delbetänkande

En översyn av lagstiftnngen om företagsbot (SOU 2016:82)

Sammanträdesplan 2018 för Sveriges Kommuner och Landsting

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU2016:77)

En inkluderande kulturskola på egen grund

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Taxi och samåkning - idag, imorgon och i övermorgon (SOU 2016:66)

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad medsträpning

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bl a förtroendeuppdrag och uttag av pension

Medieutredningens slutbetänkande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Mänsliga rättigheter på lokal och regional nivå - en plattform

SKL:s agenda för integration

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot