Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Reserapport från styrelsens studieresa i november 2016

Beslut från styrelsen 13 oktober 2017

Slutrapport från Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet

På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt.

För dig och för alla (SOU 2017:40)

God och nära vård - En gemensam fördplan och målbild (SOU 2017:53)

Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Utbildning , undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

Mikroplaster - Källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige.

Ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Detaljplanekravet (SOU 2017:54)

Hyran vid nyproduktion - en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:65)

Brett deltagande i högskoleutbildning

Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna 2018

Beslut från styrelsen 8 september 2017

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Nya skatteregler för företagssektorn

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21)

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) - del 2

Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)

Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och Blekinge län

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot