Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Reserapport från styrelsens studieresa i november 2016

Beslut från styrelsen 20 april 2018

Sammanträdesplan 2019 för Sveriges Kommuner och Landsting

Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

För barnets bästa ? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)

Nystart för byggstandardisering genom stärkt samverkan (SOU 2017:106)

Byggregler - förslag till ändring i Boverkets byggregler

En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Förordning om Eko-bonussystem sjötransporter

Beslut från styrelsen 16 mars 2018

Sammanträdesplan 2019 för Sveriges Kommuner och Landsting (beslutas på styrelsen i april)

Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrade förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Utvidgat hinder mot erskännande av barnäktenskap (SOU 2017:96)

Luftvårdsprogram och utsläpp till luft - genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten

Vissa farleds- och hamnfrågor

Stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

Stärkt skydd för valhemligheten

Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) 

Rekommendation - Patientavgifter vid digitala vårdmöten

Överenskommelser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot