Medlemsundersökning 2015

Medlemmarna har generellt en positiv uppfattning om SKL, men det finns en tendens till tillbakagång i resultatet. Det är en av slutsatserna av den senaste medlemsundersökningen.

Resultatet i sin helhet (PDF, nytt fönster)

Betyget till SKL som organisation är fortsatt högt i den årliga medlemsundersökningen. 84 procent, av de politiker och tjänstemän som har svarat, är mycket eller ganska positiva till SKL i stort. Det är två procentenheter lägre jämfört med undersökningen 2013.

Resultaten har generellt utvecklats positivt för samtliga målgrupper inom landstingen och regionerna. Däremot har kommunernas nämndordförande, kommundirektörer och verksamhetschefer gett lägre betyg jämfört med 2013.

Högt förtroende men behov av mer stöd

Fortsatt högst resultat får frågorna om medlemmarnas generella uppfattning om SKL, förtroendet för organisationen och meningsfullheten i att vara medlem samt för SKL:s konferenser och utbildningar.

Lägst resultat får frågorna om medlemmarnas upplevelse av SKL som en framgångsrik organisation samt SKL:s stöd till utveckling av en väl fungerande verksamhet.

Bra nyhetsbrev och bättre samordning

I undersökningen fick medlemmarna även ge egna synpunkter på vad som är bra och vad som kan utvecklas med SKL. Det finns en stor spridning bland svaren. Några återkommande svar på vad medlemmarna tycker att SKL gör särskilt bra berör bland annat information/nyhetsbrev, rådgivning, utbildningar, seminarier och nätverksträffar. Områden som medlemmarna tycker att SKL kan utveckla är bland annat att få större geografisk spridning på utbildningar, bli mer tillgängliga för medlemmarna och samordna medlemmarna i större utsträckning.

SKL kommer nu att fördjupa studien kring några grupper som visar fallande resultat.

Om undersökningen

SKL genomför årligen en medlemsundersökning för att få reda på medlemmarnas uppfattning om förbundets verksamhet. Undersökningen har genomförts i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. 2015 års undersökning gick ut i oktober till cirka 5 500 personer i kommuner, landsting och regioner. 55 procent svarade på enkäten.

Under 2014 genomfördes, på grund av valåret, enbart en mindre undersökning riktat till vissa målgrupper.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot