SKL Företag AB

SKL Företag AB är moderföretag inom SKL Företag-koncernen och har det övergripande ansvaret för koncernens strategiska och affärsmässiga utveckling. Koncernens affärsdrivande verksamhet sker i övrigt helt och hållet i dotter- och intressebolag.  

SKL Företag AB bytte namn från Förenade Kommunföretag AB den 1 juni 2007.

Affärsidé

Bolaget ska äga företag med uppgift att på affärsmässiga grunder tillgodose kommunernas, regionernas och dess bolags behov av varor och tjänster, stödja och samordna dessa företags verksamheter, bedriva viss gemensam verksamhet samt i övrigt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Affärsutveckling i dialog med ägaren

Moderbolaget SKL Företag driver affärs- och företagsutvecklingsfrågor för koncernen. Dialogen med ägaren är viktig för att fånga in framtida behov hos kommunerna och regionerna och få kunskap om de frågor som är högst prioriterade inom kommunsektorn.

Nya områden kan kräva nya företag eller ökat engagemang i befintliga företag. SKL Företag-koncernen ska därför ha en balans mellan vinstgenererande förslag och en ekonomisk beredskap för eventuella nya satsningar. Återrapportering om SKL Företags löpande verksamhet sker varje tertial till SKL:s styrelse.

Ägarstyrning

SKL Företags styrning av koncernens bolag syftar till att skapa och bibehålla en bolagsstruktur som är effektiv och marknadsmässigt sund. Detta är förutsättningen för att koncernen ska kunna förse kommuner och övriga kunder med bra varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser.

Styrningen av dotterbolagen sker genom en kombination av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Dessa har tagits fram för samtliga helägda bolag. Målen, som varit föremål för diskussion med respektive bolags företagsledning, sammanfattas i ägardirektiv. Ägardirektiven har fastslagits på bolagsstämmor i respektive bolag. Uppföljning av såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål för respektive bolag görs årligen.

Kontaktuppgifter

SKL Företag AB 118 82 Stockholm, 08-452 70 00.
Styrelsens säte är i Stockholm, org nr: 556117-7535.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot