Så vässar vi hälso- och sjukvården

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

En persons hand ligger i en annan hand. Text: Vi vill göra vården jämlik.

Bland annat jobbar kommuner, landsting och regioner för att öka både patientsäkerhet och tillgänglighet. Patienternas egen involvering i det arbetet är högprioriterat. Sedan en tid tillbaka pågår också ett intensivt arbete för att vården ska bli mer jämlik över hela landet. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi också öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Patientsäkerhet

Ökad patientsäkerhet kräver såväl medvetenhet, en bra patientsäkerhetskultur, som standardiserade vårdinsatser, där alla vet hur man bäst går tillväga vid olika diagnoser. Genom att jobba systematiskt och långsiktigt med dessa och andra frågor kan vi minska de skador som patienter drabbas av i vårdkedjan, till exempel vårdrelaterade infektioner. Allt fler landsting lyckas också i det arbetet. Vid den senaste bedömningen uppnår 20 landsting nivå 4 eller 5, jämfört med bara 7 landsting 2012.

Arbetet ger resultat. I en ny rapport konstateras att vårdskadorna, bland annat vårdrelaterade infektioner, minskar. Rapporten bygger på den journalgranskning som i ett par år genomförts på 63 av våra sjukhus, och som nu är uppe i över 38 000 granskade vårdtillfällen. Resultaten innebär att uppemot 20 000 patienter per år kan komma att slippa vårdskador. Allt färre sjukhussängar upptas av patienter som drabbats av vårdskador som går att undvika.

Jämlik vård

– vården ska alltid vara adekvat för individen. Sedan en tid tillbaka pågår ett stort arbete med att skapa en mer jämlik vård i Sverige. SKL har, tillsammans med bland andra Socialstyrelsen,  Diskrimineringsombudsmannen och Folkhälsomyndigheten, och organisationsövergripande plattform för jämlik hälsa och vård.

Syftet är att genom erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning hitta system och metoder som kan minska skillnader i hälsa, bemötande och tillgång till vård. Under 2015 påbörjades också ett arbete som SKL driver tillsammans med landstingen och regionerna för att ta fram nationella behandlingsrekommendationer för kroniska sjukdomar. Rekommendationerna ska rikta sig till och anpassa sig efter den praktiska vårdverksamheten i primärvården.

När det gäller cancervården har regionala cancercentrum inrättats för att få en mer jämlik och tillgänglig vård. Det är ett resultat av en regeringsöverenskommelse, som under 2015 också omfattar 444,5 miljoner kronor till landstingen, främst för att införa standardiserade vårdbelopp.

Ökad tillgänglighet

Att öka tillgängligheten till vården har länge varit en prioriterad fråga inom alla landsting och regioner. Den nationella vårdgarantins mål tillsammans med kontinuerlig resultatuppföljning är viktiga verktyg för en god och hållbar tillgänglighet.

Den nationella väntetidsdatabasen, Väntetider i vården (dit landstingen rapporterar in sina väntetider) ger möjlighet att följa upp vårdgarantin och utgör ett underlag för olika förbättringsarbeten inom vården.

Numera fokuseras mer på själva flödena i vårdkedjan för att nå bättre tillgänglighet. I projektet Bättre flöde i vården samordnar SKL samtliga landsting i ett nationellt projekt för att öka såväl tillgänglighet som patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot