Så vässar vi infrastruktur och kollektivtrafik

Det måste finnas en långsiktigt hållbar strategi för hur Sverige ska möta behovet av ny statlig infrastruktur.

En buss.

Det blir allt vanligare att staten kräver att kommunerna och landstingen ska vara med och betala satsningar på nationell såväl vägar, järnvägar som sjöfart. Det håller inte. Det tvingar kommuner och landstingen till svåra prioriteringar trots att det ligger utanför deras ansvarsområde.

Det behövs en mer ändamålsenlig fördelning av väghållaransvar mellan stat, kommun och enskilda. Vägunderhållet måste samordnas på ett bättre sätt för att i framtiden klara av att sköta landets alla vägar, även i glesbygd och fortsättningsvis ge förutsättningar för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och verka i hela landet.

Kommuner, landsting och regioner har höga ambitioner för kollektivtrafiken. De senaste åren har man satsat mycket och antal linjer och turtäthet är nu högre än tidigare. Det har också fört med sig att kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat mer än annan kommunal- och landstingskostnader. Den stora utmaningen nu är att fler behöver använda den kollektivtrafik som finns.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot