Så vässar vi integration och asyl- och flyktingmottagandet

Att Sverige och landets kommuner tar emot asylsökande och nyanlända flyktingar är både en viktig humanitär insats och en investering för framtiden.

Två kvinnor står bredvid varandra.

I integrationsarbetet finns både möjligheter och utmaningar. Tiden är en avgörande faktor för såväl asylprocessen som integrationen på längre sikt.

För att få en värdig och bra asylprocess måste handläggningstiderna kortas betydligt. Hela mottagningssystemet behöver ses över, inte minst boendesituationen för nyanlända och asylsökande. Migrationsverkets etablering av anläggningsboenden och regelverket för eget boende ska bidra till en jämnare fördelning och bättre boendesituation.

För att de nyanlända sedan snabbt ska komma vidare och etablera sig i samhället, det handlar om utbildning, arbete och bostad.

och yrkesbakgrund måste identifieras tidigt. Utbildningar måste godkännas snabbare, så att man snabbt kan ta sig ut på arbetsmarknaden.  Svenskundervisning ska kunna påbörjas redan under tiden man söker asyl.

Arbetsförmedlingen måste få större möjligheter att anpassa sina etableringsinsatser efter de nyanländas individuella behov och efter den lokala arbetsmarknaden. För att säkra nödvändiga insatser på lokal nivå, behöver kommunerna garanteras full kostnadsersättning från staten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot