Så vässar vi äldreomsorgen

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom svensk äldreomsorg. Teknikens utveckling underlättar en hel del av den verksamhet som tidigare var både tung och personalkrävande. Det gör också att personalen kan använda nämligen tillsammans med de äldre.

En hand som håller i en kaffekopp

Använd modern teknik

Teknikens utveckling, inte minst digitaliseringen, underlättar en hel del av den verksamhet som tidigare var både tung och personalkrävande. Det gör också att personalen kan använda sin tid på ett bättre sätt – nämligen till­sammans med
de äldre. Det främsta målet är att stärka äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv.

Förebyggande – undvika sjukhus

Att undvika sjukhusvistelse kan vara ett sätt att förbättra livskvaliteten för äldre, eftersom sjukhus är en riskmiljö. Det handlar om att fortsätta minska risker för fallskador, vårdrelaterade infektioner, trycksår, undernäring och förvirring. Förlust av muskelmassa vid sängläge går snabbt och kan vara det som gör att det blir svårt att klara vardagen efter hemkomst för personer med små marginaler. Därför bör vård och omsorg i större utsträckning ske på ett säkert sätt utanför sjukhus, helst i patientens eget hem.

Samverkan mellan olika aktörer

För att ytterligare förbättra vården och omsorgen om de äldre behöver sam­verkan mellan de olika aktörerna förbättras. Det gäller såväl samarbetet mel­lan slutenvården och primärvården, som mellan landstingsvården och den kommunala vården och omsorgen. Utskrivningsklara patienter som inte behöver sjukhusets kompetens och resurser ska snabbare få kommunal vård och omsorg.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot