Så vässar vi bostadsbyggandet

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Bild över ett bostadsområde, sett uppifrån.

Se över regelverken

Ett omfattande regelverk kring nationella och allmänna intressen har gjort planprocesserna mer komplicerade och beroende av länsstyrelsernas bedömning. Dessa regelverk måste ses över, så att de inte motverkar bostadsbyggandet i onödan.

Snabbare byggprocesser

Många gånger beror långa planprocesser på att länsstyrelsernas handläggning tar tid eller att länsstyrelsen kommer med motstridiga besked i olika faser av planarbetet.

Det behövs ett bättre samarbete mellan alla olika intressenter i bostadsbyggandet. Kommuner, landsting/regioner, stat och byggbransch har alla en del i, och ett ansvar för, att det byggs fler bostäder i Sverige. En ökad förståelse och bättre kommunikation behövs.

Även om kommunerna inte på egen hand kan öka bostadsbyggandet, finns det många saker de kan göra för att bidra till att det byggs fler bostäder än i dag. Bland annat behöver fler kommuner ha en aktiv markpolitik och anvisa mark till flera olika byggföretag. När byggandet sprids mellan många aktörer ökar konkurrensen och fler byggen kan starta samtidigt.

En digitaliserad process kan också underlätta för invånarna att snabbare och enklare få besked om bland annat bygglov.

Möjlighet till bostad för alla

Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk. De ekonomiska förutsättningarna måste bidra till en rörlig bostadsmarknad och möjlighet till bostad för alla.

Publikation

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot