Så vässar vi hälso- och sjukvården

Svensk vård ligger bra till i internationella jämförelser. De medicinska resul­taten ligger i toppklass. Men det kan göras förbättringar inom vissa områden:

En persons hand ligger i en annan hand. Text: Vi vill göra vården jämlik.

Patientsäkerhet

Ökad patientsäkerhet kräver medvetenhet och en bra patientsäkerhetskultur, där alla vet hur man bäst går tillväga vid olika diagnoser. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete kan vi minska skador som uppstår i vårdkedjan, till exempel vårdrelaterade infektioner.

Jämlik vård

Det ska inte spela någon roll vem patienten är eller var hen bor – vården ska alltid vara adekvat för individen. Sedan en tid tillbaka pågår bland ett stort arbete med att skapa en mer jämlik vård i Sverige. SKL har tillsammans med en rad andra myndigheter format en nationell, myndighets- och organisationsövergripande plattform för jämlik hälsa och vård.

Ökad tillgänglighet

Att öka tillgängligheten har länge varit en prioriterad fråga inom alla lands­ting och regioner. Den nationella vårdgarantins mål tillsammans med konti­nuerlig resultatuppföljning är viktiga verktyg för en god och hållbar tillgäng­lighet. Den nationella väntetidsdatabasen, Väntetider i vården, som samlar alla landstings väntetider ger möjlighet till uppföljning och jämförelser som bidrar med bra underlag för förbättringsarbete.

Vad som är tillgängligt varierar från person till person. Därför måste diskussionerna alltid utgå från den enskilde patientens behov. Skillnaderna i hälsa, bemötande och tillgång till vård ska minska.

Bättre kunskap och kännedom om psykisk hälsa

Vi behöver fortsätta vässa första linjens insatser till barn och unga som har eller visar tecken på psykisk ohälsa. Vi behöver också bli bättre på att sprida kunskap och kännedom om enskildas rättigheter i samband med tvångsvård, och säkerställa att enskildas rättigheter inte kränks. Det behövs även en tydligare rollfördelning på lokal, regional och nationell nivå.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot