Så vässar vi infrastruktur och kollektivtrafik

För att kunna bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen i hela landet, behövs en bra infrastruktur och fungerande kollektivtrafik.

En buss.

För att kunna bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen i hela landet, behövs en bra infrastruktur och fungerande kollektivtrafik.

Långsiktighet

Det måste finnas en långsiktigt hållbar strategi för hur Sverige ska möta behovet av ny statlig infrastruktur. Det blir allt vanligare att staten kräver att kommunerna och landstingen ska vara med och betala satsningar på nationell infrastruktur – såväl vägar, järnvägar som sjöfart. Det håller inte. Det tvingar kommuner och landstingen till svåra prioriteringar trots att det ligger utanför deras ansvarsområde.

Tydligare ansvarsfördelning

Det behövs en mer ändamålsenlig fördelning av väghållaransvar mellan stat, kommun och enskilda. Vägunderhållet måste samordnas på ett bättre sätt för att i framtiden klara av att sköta landets alla vägar, även i glesbygd, och ge förutsättningar för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och verka i hela landet.

Fler kollektivtrafikresenärer

De senaste åren har kommuner, landsting och regioner satsat mycket på kollektivtrafiken. Antal linjer och turtäthet är nu högre än tidigare. Det har också fört med sig att kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat. Den stora utmaningen nu är att fler behöver använda den kollektivtrafik som finns.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot