Så vässar vi integration och asyl- och flyktingmottagandet

Att Sverige och landets kommuner tar emot asylsökande och nyanlända flyktingar är både en viktig humanitär insats och en investering för framtiden.

Två kvinnor står bredvid varandra.

I integrationsarbetet finns både möjligheter och utmaningar. Tack vare det ökande antalet utrikes födda ökar den potentiella arbetsföra delen av befolk­ningen istället för att minska. En svag etablering kommer i stället att innebära ökade kostnader för försörjning av de personer som står utanför arbetsmarknaden.

För att nyanlända snabbt ska etablera sig på arbetsmarknaden är det flera politikområden som måste vässas. I SKL:s agenda för integration listar vi de viktigaste åtgärderna inom flera områden.

SKL:s agenda för integration (PDF, nytt fönster)

Förändra mottagandet

För att underlätta integrationen behöver hela mottagningssystemet förändras, inte minst boendet för asylsökande och nyanlända. Migrationsverkets etable­ring av anläggningsboenden och regelverket för eget boende måste bidra till en jämnare fördelning mellan kommuner och en bättre boendesituation för de asylsökande och nyanlända.

Ta tillvara nyanländas kompetens

Effektivare validering av utländsk kompetens och utökade möjligheter till vuxenutbildning är avgörande för nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen måste få större möjligheter att anpassa sina insatser och etableringsinsatser måste också kunna ges under en längre period för att bättre rusta nyanlända till arbete.

Kompensera kommunerna fullt ut

För att säkra nödvändiga insatser på lokal nivå, behöver kommunerna garan­teras full kostnadstäckning från staten.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot