Så vässar vi skolan

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt, men det behövs göras ännu mer.

Elever sitter runt ett bord.

Ta vara på fördelarna med den kommunala skolan

Alla skolor och elever är inte lika. Tvärtom. Olika utmaningar kräver olika lösningar. Och de som bäst känner till olikheterna är kommunerna. Med sin kunskap kan kommunerna följa upp resultat och fördela resurser efter lokala behov. Den kommunala skolan har också nära att samarbeta med socialtjänst, näringsliv och föreningsliv och föräldrarna kan lämna synpunkter eller ställa ansvariga till svars.

Bra lärare och skolforskning

Lärarna är avgörande för elevernas resultat. Skolan utvecklas bäst utifrån forskning och lärares erfarenheter av vad som fungerar i praktiken. Tillit till professionens bedömningar är viktigt.

Bra lokalt ledarskap

Det behövs fokus på ständig förbättring snarare än ständig förändring. Bra ledarskap behöver finnas på alla nivåer: lokala politiker, förvaltnings­ledning och rektorer. Tillsammans och utifrån sina respektive roller kan de arbeta för att nå de nationella kunskapskraven för skolan, följa upp resultaten och driva skolans utveckling.

Det behövs bättre – men inte mer – statlig styrning

Statens detaljstyrning av skolan, den stora mängden reformer och över 60 riktade statsbidrag hämmar det lokala utvecklingsarbetet. Det minskar även förutsättningarna för skolutveckling utifrån skolledningens, rektorns och lä­rarnas kunskaper om sin egen skola. Istället behövs ett närmare samarbete mellan staten och huvudmännen, där ansvar och befogenheter hänger ihop. Skolutveckling och frågor om lärares kompetensutveckling behöver vara fo­kus istället för regler och system.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot