Så vässar vi skolan

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

Elever sitter runt ett bord.

Många kommuner och skolor arbetar redan med mycket av det att utveckla lärarrollen och att stärka skolans styrning och ledning. Mycket tyder på att ett ökat samarbete inom skolan och mellan skolan, förvaltning och politiken är nyckeln till en bättre skola och bättre resultat.

För att stärka elevers och lärares förutsättningar behöver Sveriges skolutveckling ta ytterligare fart. För att det ska ske behövs framför allt tre saker:

  • Bra lärare är avgörande för elevernas resultat. Som arbetsgivare kan huvudmännen påverka arbetsmiljö, kompetensutveckling och lön. Lärare ska få vara just lärare och också tillåtas växa i yrket.
  • Engagerade lokala politiker som arbetar för att nå de nationella kunskapskraven för skolan och som tillsammans med sin skolförvaltning följer upp verksamheten.
  • Staten och huvudmännen behöver ett närmare och konkret samarbete,liksom lärarkåren och ledningen. Och inom lärarkåren. Skolutveckling och frågor om lärares kompetensutveckling behöver vara fokus för samarbetet.

Diskussionen om skolan bör i större utsträckning handla om lösningar på problem och att lära av verksamhet som fungerar bra. SKL:s ambition är att med fakta i grunden lyfta vägar framåt för den svenska skolan. Det systemskifte som krävs handlar inte om ökad centralisering utan om samarbete, gemensamt ansvarstagande och långsiktigt hårt arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot