Så vässar vi vatten, avlopp och avfallshantering

Även om det svenska dricksvattnet generellt sett håller bra kvalitet, så finns det utmaningar eftersom nya bakterier sprider sig när klimatet förändras.

Ett lock till en avloppsbrunn i gatan.

Även vår ökade användning av läkemedel, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverkar dricksvattenproduktion och avloppsrensning. Det innebär bland annat att kraven på hur kommunerna skyddar sina vattentäkter ökar, och kommunerna måste systematiskt se över vilka barriärer de behöver ha vid vattenverken för att rena vattnet.

SKL stödjer kommunerna i deras vattenskyddsarbete på olika sätt. Ett sexpunktsprogram finns framtaget för att tydliggöra de åtgärder som kommuner behöver vidta för att säkra tillgången till rent dricksvatten. SKL bevakar också kommunernas intressen när det fattas beslut som påverkar deras vattenskyddsarbete.

När det gäller avfallshanteringen är det främst de förebyggande åtgärderna som behöver vässas. Vi behöver bli bättre på att minska avfallet, eftersom det är ett slöseri med resurser och har negativ inverkan på miljön. Om avfallsmängderna fortsätter att öka i samma takt som hittills kommer vi att ha ökat avfallet med 50 procent till år 2035.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot