Publicerad: 5 maj 2014

Regeringen behöver bredda arbetet för ökat bostadsbyggande

Regeringen behöver bredda sitt arbete för ökat bostadsbyggande. Det
finns flera faktorer som är direkt avgörande för byggandet och som
regeringen inte har behandlat tillräckligt, skriver SKL-representanter i
en debattartikel.

Det byggs alldeles för få bostäder i Sverige. I tillväxtregionerna råder det bostadsbrist och på flera andra håll i landet är bostadsutbudet obalanserat. Ungdomar tvingas bo kvar i sina föräldrahem, människor måste tacka nej till nya jobb och på glesbygden finns det ofta inga tillgänglighetsanpassade bostäder för de äldre att flytta till.


Vi som skriver denna artikel har arbetat i SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande sedan 2012. I dag publiceras en slutrapport där vi ger tips till kommunerna om hur de kan bidra till att det byggs fler bostäder.  Vi lyfter också fram en rad saker som staten och byggbolagen behöver göra bättre. Alla tre parter har ett delat ansvar för att det byggs bostäder som invånarna behöver och efterfrågar.


Regeringen har tillsatt utredningar och lagt fram förslag inom flera av de områden där vi uppmärksammat hinder för bostadsbyggandet. Det är bra. Men arbetet behöver breddas. Det finns flera faktorer som är direkt avgörande för hur många bostäder som byggs, och som regeringen inte har behandlat tillräckligt. Regeringen behöver nu vidta följande åtgärder:


1. Gör en grundlig översyn av bostadsbyggandets finansiella förutsättningar och föreslå förändringar. Rörligheten på bostadsmarknaden måste bli bättre. Den flyttskatt vi har i dag gör att många avstår från att flytta. Det begränsar efterfrågan på nybyggda bostäder och de som står utanför bostadsmarknaden har svårt att komma in. Ett annat hinder för bostadsbyggandet är de strikta reglerna för bankernas utlåning till både privatpersoner och byggföretag. Dessa måste utvärderas, i många kommuner ses reglerna som den viktigaste orsaken till den låga byggtakten. Ska det kunna byggas fler bostäder på landsbygden måste också systemet med statliga kreditgarantier göras om, så att byggföretagen lättare kan få lån till sina bostadsinvesteringar.


2. Låt bara Länsstyrelsen yttra sig över en detaljplan vid ett tillfälle – tidigt under processen. I dag får kommunerna ofta flera olika motstridiga besked under planarbetets gång. Inte sällan kommer det helt nya krav sent under planens framtagande, trots att Länsstyrelsen redan yttrat sig flera gånger tidigare. Planprocessen drar ut på tiden och eftersom planerna ofta tas fram på mark som företagen investerat i blir de byggda bostäderna dyrare än tänkt.


3. Tillsätt en utredning med uppdraget att analysera kostnadsökningarna i byggbranschen och att föreslå hur de kan bromsas. Samma utredning borde också föreslå ett system för hur kostnadsutvecklingen i branschen kan bevakas framöver. De senaste tio åren har kostnaderna för att bygga en bostad ökat med 35 procent i genomsnitt, enligt statistik från SCB. Under samma period har kostnaderna för byggmaterialet ökat med 45 procent. Om bilindustrin hade haft samma kostnadsutveckling som byggbranschen sedan 1980-talet skulle den billigaste nyproducerade Volvon i dag kosta drygt 700 000 kronor, visar beräkningar som gjorts. De höga kostnaderna är en orsak till att många byggen inte kommer igång eftersom invånarna ofta inte har råd att köpa eller hyra bostäderna.


Vi välkomnar att regeringen nu har uppmärksammat vikten av att utbyggnaden av infrastruktur samordnas med bostadsbyggandet. Vi har, vid flera tillfällen under vårt arbete, sagt att kommunerna, staten och byggföretagen måste intensifiera sitt samarbete för att byggtakten ska bli jämnare och snabbare. I regioner med bostadsbrist behöver regeringen ta initiativ till samarbeten där parterna avtalar om vad var och en ska göra. Genom avtalen kan till exempel kommunerna åta sig att samverka regionalt, staten att leverera nödvändig infrastruktur och byggföretagen att snabbt förverkliga detaljplaner. Liknande avtal används med framgång i Finland. Vi anser att detta är vägen framåt även i Sverige.


SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande:

Eva Nypelius (C), ordförande

Erik Pelling (S), vice ordförande

Anders Ekegren (FP)

Inger Källgren Sawela (M)

Karolina Skog (MP)

Erik Slottner (KD)

Linda Snecker (V)


Debattartikeln har publicerats i Svenska Dagbladet, 2014-05-05.

Publikationer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot