Publicerad: 4 juni 2014

Nyhet

Bättre kompetens i missbruksvården

Över hälften av landets kommuner har utbildat personal i att
uppmärksamma och stärka föräldrarollen i familjer med missbruks- och
beroendeproblematik. Det visar årets Öppna jämförelser för missbruks-
och beroendevården.          

Rapporten Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård

För sjätte året i rad publiceras öppna jämförelser inom detta område i samverkan med Socialstyrelsen. Nytt för i år är att nu finns också jämförelser över tid, på länsnivå och utifrån invånarantal i kommuner och län. Några resultat ur rapporten:

Närstående vuxna och barn

  • Runt 70 procent av kommunerna har rutiner för att erbjuda stödinsatser till närstående vuxna och barn.
  • Huvudparten av beroendemottagningarna och landstingen/regionerna har rutiner för att uppmärksamma barns behov.

Tillgänglighet

  • Majoriteten av kommunerna och hälften av beroendemottagningarna kan erbjuda en första tid för besök inom en vecka.
  • 69 procent av kommunerna har en socionombemannad socialjour all tid utanför kontorstid året runt. En fjärdedel av kommunerna har jourverksamhet, men med annan bemanning eller under annan tid.

Förbättringsområden

  • Få kommuner och beroendemottagningar följer systematiskt upp både klienters behov och resultat av insatser på gruppnivå. Av landstingen/regionerna har en tredjedel granskat om insatserna överensstämmer med patienternas behov.
  • Brukarinflytande på olika nivåer är ett annat utvecklingsområde.  Beroendemottagningarna har i något större utsträckning än kommunerna genomfört brukarrevisioner. En brukarstyrd brukarrevision är en granskning som är utformad och genomförd av brukare eller närstående med egna erfarenheter av missbruks- och beroendevård.

– Inom bland annat Kunskap till praktik som drivs av SKL, görs flera särskilda satsningar inom missbruks- och beroendevården både på utbildning, systematisk uppföljning och brukarinflytande. Även om det skett stora förbättringar på senare år så är det ett långsiktigt arbete att höja kunskapen och förbättra insatserna, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Fakta

Öppna jämförelser 2014 omfattar 93 indikatorer för kommunernas socialtjänst, landstingens specialiserade beroendevård och gemensamt drivna beroendemottagningar. Resultaten bygger på tre enkäter från hösten 2013; en till kommuner med en svarsfrekvens på 97 procent, en till beroendeenheter med en svarsfrekvens på 49 av 56 och en till landsting/regioner där samtliga har svarat.

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker även i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot