Publicerad: 19 juni 2014

Nyhet

Felaktig dom bör underkännas av HD

Räddningstjänsten Dala Mitt har med stöd av SKL skickat in ett krav på
återförvisning av ett för sektorn principiellt beslut. Flera
rättegångsfel har uppdagats. Det handlar om jäviga ledamöter, att
domslutet står i strid mot lag och att domen är otydlig med bristfällig motiveringar.        

Domen ger uttryck för uppfattningen att en privat aktör kan tvinga till sig till­träde till kommunal egendom med stöd av konfliktlösningsreglerna i konkurrenslagen, trots låga inträdeshinder. Det här rörde ett multinationellt säkerhetsföretag, där en kost­nad på 80 000 kr måste betraktas som en mycket blygsam summa.

– Stanley Security Sverige är ett företag som omsätter ca 1 500 miljoner om året och ingår i den multinationella Stanley Black & Decker-koncernen som totalt omsätter ca 11 miljarder dollar per år. Det är inte rimligt att påstå att en kostnad på den nivån skulle kunna snedvrida eller hämma konkurrensen, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Dessutom är det oklart om domen generellt innebär att privata företag ska få tillgång till anläggningar och lokaler som innehas av kommuner och landsting.

– Vad vi ser i domen är att Marknadsdomstolen anser att Stanley Securitys ovilja att till en kostnad av 80 000 kr ordna med en egen övningsplats väger tyngre än RDM:s rätt att råda över sitt eget övningsfält för utbildning av sin räddningstjänstper­sonal, säger Germund Persson.

Jäviga ledamöter

I det aktuella målet har det förekommit grovt rättegångsfel – jäv – som kan antas ha inver­kat på målets utgång. I det aktuella avgörandet från Marknadsdomstolen har tre av rättens sex ledamöter varit jäviga. Två av de tre juristledamöterna hade båda uppdrag för intresseorganisationen Konkurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden. Ledamöterna har inte anmält denna bisyssla till Marknadsdomstolen. Dessutom är en av de tre ekonomiska experterna anställd av Svenskt Näringsliv. Denna organisation intar en kritisk hållning mot kommuners verksamhet, särskilt när det gäller att bevaka och driva frågor om offentlig säljverksamhet.

– Den Nya Välfärden är en organisation som bygger på en mycket kritisk hållning till offentlig, och särskilt kommunal, verksamhet. Att ledamöterna då tjänstgör i ett mål om offentlig säljverksamhet strider absolut mot rättegångsbalkens regler om jäv.

– Detta är en principiellt viktig dom för kommunsektorn som kan påverka den framtida rättsutvecklingen. När vi ser både en besvärande jävssituation och i vårt tycke bristfälliga juridiska bedömningar, går SKL in och stöttar RDM med att ge in en ansökan om resning och klagan över domvilla till Högsta Domstolen, säger Germund Persson.

Bakgrund i målet

Bakgrunden till tvisten är att Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM), i samband med att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vid några tillfällen upphandlade utbildning för deltidsbrandmän, inte ville upplåta sitt övningsområde Bysjön till Stanley Security Sverige AB. Konkurrensverket stämde RDM och yrkade att RDM skulle förbjudas att vägra ge Stanley Security tillträde till övningsområdet. Stockholms tingsrätt ogillade Konkurrensverkets talan.

Konkurrensverket överklagade och vann målet i Marknadsdomstolen, som är högsta instans. Domen har prejudicerande verkan, och var dessutom det första avgörandet av Marknadsdomstolen i mål om offentlig säljverksamhet.

Resningsansökan (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot