Publicerad: 15 juni 2015

Nyhet

Förslag som inte ökar bostadsbyggandet

Bostadsplaneringskommitténs ambition att bidra till ökad regional samordning i bostadsförsörjningen är god. Men förslagen som kommittén lämnar i dag ökar inte bostadsbyggandet.

Johan Persson,  ordförande i samhällsbyggnadsberedningen, SKL.

– Bostadsbristen är allvarlig. Regering och riksdag behöver vidta åtgärder som bidrar till en bättre fungerande bostadsmarknad och som ger kommuner och byggherrar möjlighet att öka bostadsbyggandet ännu mer, säger Johan Persson, ordförande i SKL:s samhällsbyggnadsberedning.

– Inte minst behöver finansiella regelverk ses över så att fler får större möjligheter eller ökade incitament att efterfråga bostäder. Det måste också bli enklare för kommuner att planera för bostäder där många vill bo och där byggen kan komma igång snabbt. Regelverk om buller, riksintressen och strandskydd sätter ofta stopp.

Viktigt med regional samordning

Två byggnadsingenjörer som står framför en ritning på ett bygge.

Ett förslag från kommittén är att landsting/regioner ska bedriva regional fysisk planering från och med 2019. Planeringen ska inte vara juridiskt bindande så som kommunernas detaljplaner, utan stödja regional samordning i bostadsförsörjningen och vara ett underlag till kommunernas planering.

– Det är viktigt med regional samordning i bostadsförsörjningen och det är möjligt att kommitténs förslag bidrar till det. Men förslagen ger inte fler bostäder. Vi vill också framhålla att det finns andra sätt att öka den regionala samordningen. Ett sätt är att stimulera ytterligare samarbeten om bostadsförsörjning mellan kommuner genom att sprida goda exempel. Då kan vi börja göra skillnad här och nu, säger Johan Persson.

Kommittén föreslår också att länsstyrelserna inte längre ska ha ansvar för att bevaka mellankommunala intressen, till exempel bostadsförsörjning, när detalj- och översiktsplaner tas fram. Det tycker SKL är bra. Inte sällan lämnar länsstyrelserna synpunkter och skapar hinder i planeringen av nybyggnation trots att berörda kommuner är överens.

Stor vilja bland kommuner att öka byggandet

I samband med utredningen har det höjts röster om att kommunernas fysiska planeringsansvar borde inskränkas. Det är en idé som SKL avvisar.

– Det drabbar vår lokala demokrati utan att öka bostadsbyggandet. Idén grundas på myten att kommunerna på grund av bristande vilja inte planlägger tillräckligt med mark för nya bostäder. Fakta är att viljan att bidra till ökat bostadsbyggande är stor och att planberedskapen generellt sett är god, säger Johan Persson.

SKL:s nya samhällsbyggnadsberedning har huvudfokus på kraftigt ökad bostadsproduktion.

– Vi kommer därför att vara väldigt drivande för att regelverket ska förenklas men kommer också bistå våra medlemmar med modeller och goda exempel på hur vi ska få en ökad bostadsproduktion. Ska vi lyckas att möta bostadsbristen måste var och en av de utredningar som nu finns på det bostadspolitiska området ha som fokus att underlätta och förenkla, säger Johan Persson.

Läs vidare








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot