Publicerad: 22 oktober 2014

Nyhet

Fritidshemmens kvalitet i fokus

Kvalitet i fritidshem består av så mycket mer än elevgruppens storlek. SKL:s nya skrift underlättar för politiker och förvaltning att följa upp verksamheten.

Maria Stockhaus, ordförande i ubildningsberedningen, SKL.

Stöd för att utveckla kvaliteten i fritidshem (PDF, nytt fönster)

– Det behövs en ökad förståelse för de olika kvaliteter som fritidshem arbetar med och hur de påverkar varandra. Vår nya skrift kan bidra till det, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

– Fritidshemmet innebär en fantastisk möjlighet att möta elevernas olika lärstilar och bidra till att de utvecklar självkänsla, kreativitet och samarbetsförmåga. Fritidshem av god kvalitet kan bidra till att eleverna når högre mål i skolan, säger Maria Stockhaus.

Skriften utgår från fyra perspektiv på kvalitet

Barn i reflexväst på fritidsgård.

1.    Innehållskvalitet handlar om elevernas utveckling och lärande, meningsfull fritid och omsorgsuppdraget i fritidshem utifrån skollag och läroplan. Elevernas eget inflytande i fritidshemmet är centralt, likaså att deras kunskaper och intressen tas till vara.

2.    Processkvalitet handlar om rektors pedagogiska ledarskap, att arbetet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt en bra samverkan mellan alla vuxna som arbetar med eleverna. I processkvalitet ingår också att systematiskt följa upp och utveckla verksamheten, på fritidshemmet, på skolenheten och på huvudmannanivå.

3.    Strukturkvalitet handlar om öppettider och annan tillgänglighet, personalens kompetens och personaltäthet, elevgruppens storlek (åldersspridning, andelen nyanlända elever och elever i behov av extra stöd), lokaler och utemiljö. Olika strukturaspekter påverkar varandra.

4.    Resultatkvalitet. Fritidshemmens resultat beror på kvaliteten i innehållet, på processerna och strukturella faktorer. Tillsammans med förskoleklassen och skolan ska fritidshemmet bidra till att varje elev utvecklas i enlighet med de övergripande nationella målen i läroplanen.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot