Publicerad: 5 mars 2015

Nyhet

Inga onödiga sjukhusvistelser

Regeringens utredare föreslår en ny lag så att patienter inte ska bli kvar på sjukhus onödigt länge. I dag kan de bli kvar en vecka innan hemkommunen blir skyldig att ersätta landstinget.

Hans Karlsson

– Självklart ska ingen behöva vänta på att få utökad hemtjänst, korttidsboende eller vad som nu krävs för att kunna lämna sjukhuset, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på SKL. Men utredningens förslag kan innebära stora omställningar för många kommuner och landsting. Det är viktigt att vi i den fortsatta hanteringen av förslaget tar hänsyn till det.

Kommunen har i dag fem dagar på sig att ordna med vad som behövs efter det att patienten meddelats som utskrivningsklar från sjukhuset. Endast vardagar räknas, så i själva verket blir det sju dagar. 

För patienter som vårdas på psykiatrisk avdelning har kommunerna i dag 30 dagar på sig att ordna för utskrivningsklara. Utredaren föreslår tre dagar även för dessa patienter.

Stora skillnader

I praktiken ligger patienter inom somatisk vård kvar mellan två och tio dagar. Variationerna mellan kommunerna är stora.

– Stora variationer brukar betyda att det finns utrymme för ganska snabba förbättringar. Men man måste också komma ihåg att när människor som tidigare varit friska ska komma hem efter en sjukdomsperiod och inte längre klarar sitt dagliga liv utan hjälp kan det vara en stor omställning som tar tid, säger Hans Karlsson. Det kräver också starkt stöd från primärvård och sjukhusens öppna vård. 

Äldre person.

Utveckla arbetssätten

Hans Karlsson anser att vi även behöver utveckla arbetssätten inom primärvård, sjukhusens öppna vård och hemsjukvården.

– Ambulansfärder, akutmottagningar och sjukhus är stressande och inget som sköra äldre ska utsättas för om det inte är nödvändigt, säger han.

En annan lika viktig aspekt är att det förebyggande arbetet. Fallprevention, koll på risk för undernäring och annat som kan minska behovet av sjukhusvård är också viktigt, säger Hans Karlsson. Det är ett gemensamt ansvar. 

Komma överens

I korthet innebär förslaget till ny lag att landsting och kommuner i första hand ska komma överens lokalt/regionalt. En tanke är att man bör ta hänsyn till olika situationer. Om patienten till exempel redan har ett känt vårdbehov som endast marginellt ändrats, skulle kommunen snabbt kunna ta över, medan en tidigare frisk patient som skrivs ut med stor påverkan på sin funktionsförmåga kanske behöver en längre tid för att kommunen ska kunna ta över ansvaret.

Skulle man inte komma överens så finns en backupp-lösning som i korthet innebär att antalet ”fristdagar” reduceras till tre kalenderdagar innan kommunen blir ersättningsskyldig.

– Utredaren tror på våra medlemmars förmåga att  klara ut sina mellanhavanden utan inblandning av statlig detaljreglering och det gör han rätt i, säger Hans Karlsson. Nu ska vi på SKL, i samråd med kommunerna och landstingen, ta reda på vilket regelverk som bäst gynnar en vård utan onödig väntan, för patienternas bästa.

Utredningens förslag

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot