Publicerad: 25 november 2014

Nyhet

Jämlika regler för preventivmedel efter SKL:s beslut

Från och med 2015 har alla landsting samma åldersregler för subventionerade p-medel till unga kvinnor och nästan alla har samma avgifter.

Kvinna som sitter i undersökningsrum och pratar med en läkare.

Det är effekten av SKL:s preventivmedelsrekommendation, som även bidragit till att ett för unga kvinnor viktigt preventivmedel nu åter finns i läkemedelsförmånerna.

I juni 2013 beslutade SKL:s styrelse att rekommendera landsting och regioner att frivilligt anpassa sina lokala preventivmedelssubventioner till ett gemensamt regelverk. Det betyder subvention upp till och med 25 år, en egenavgift om max 100 kronor samt att hormonbaserade preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Bakgrunden var att landstingens regler såg mycket olika ut, vilket lett till för stora skillnader avseende avgift, åldersgrupp och vilka preventivmedel som subventionerats. En komplicerande faktor var också att ett för unga kvinnor viktigt p-piller, Cerazette, togs ur läkemedelsförmånerna av sin tillverkare hösten 2011. Det medförde att det p-pillret, och likvärdiga kopior, inte kunnat erbjudas unga kvinnor till samma pris över landet.

Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

– Det har lett till ojämlik vård, krångel, fri prissättning och därmed merkostnader för patienter med behov av p-pillret, säger Mats Eriksson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Åter i högskostnadsskydd

Nu har TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) beslutat att Cerazette åter ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 21 november 2014 efter att tillverkande företag åter ansökt om subvention.

– Det är mycket glädjande att TLV fattat detta beslut och även infört en ny praxis i och med detta, säger Mats Eriksson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

– Alla landsting har från 2015 samma åldersregler, nästan alla har samma avgifter och nu kan alla även erbjuda detta p-piller. Det har varit viktigt för SKL att markera det oacceptabla i att förmånssystemet på detta område inte fungerar optimalt. Läkemedel för den öppna vården ska innefattas i läkemedelsförmånerna för att få priskontroll och hälsoekonomisk värdering, säger Mats Eriksson.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot