Publicerad: 6 februari 2014

Nyhet

Med höjd kunskap kan energianvändningen minska

Boverket och Energimyndigheten vill ha en stor statlig informationssatsning om hur byggnader i Sverige kan energieffektiviseras i samband med renoveringar. SKL ser positivt på förslaget.

Satsningen ska drivas från ett nationellt informationscentrum med uppdraget att fånga upp och sprida kunskap om energieffektivisering. Myndigheterna vill också att staten, som en del av kunskapsspridningen, ökar sitt anslag till kommunala klimat- och energirådgivare och till regionala energikontor.

– Vi välkomnar förslagen. Det finns stora möjligheter till energieffektivisering i byggnadssektorn och det är viktigt att höja kunskapen om detta. Energianvändningen måste minska för att Sveriges långsiktiga energi- och klimatmål ska kunna nås, säger Anders Knape, ordförande på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förslagen ingår i en nationell renoveringsstrategi som myndigheterna presenterat för regeringen.

– För att få igång fler energismarta renoveringar skulle staten också behöva ta fram nya ekonomiska incitament som underlättar investeringar. Men Boverket och Energimyndigheten ger inga sådana förslag. Det borde de ha gjort. 

– Vi efterlyser också tydligare styrsignaler från staten. Socialdepartementet planerar nu ett lagförslag om att förbjuda kommunala krav på byggande av energisnåla bostäder. Det går på tvärs mot den utveckling som Boverket och Energimyndigheten förespråkar.

SKL ska återkomma till regeringen om behovet av mer likvärdiga förutsättningar för renovering och energieffektivisering i hyresbostäder jämfört med andra boendeformer.

Hämta hela yttrandet: "Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot