Publicerad: 31 mars 2014

Nyhet

Möte om hot och våld

I dag, måndag, mötte Anders Knape, ordförande för SKL, representanter
för riksdagens partier och Rikspolisstyrelsen för att diskutera hur hot
och våld mot förtroendevalda kan hanteras.

Rapporten om hot och våld mot förtroendevalda

SKL har sedan lång tid tillbaka drivit frågan om hur hot och våld mot förtroendevalda på lokal och regional nivå ska hanteras. När Anders Knape träffade företrädare för riksdagspartierna och för Rikspolisstyrelsen i dag den 31 mars fick parterna möjlighet att tillsammans diskutera hur man kan förtydliga arbetsmiljöansvar och hantering av hot och våld mot förtroendevalda på lokal nivå.

Fakta om undersökningen

Undersökning av kommuners och landstings arbete för att hantera hot och våld mot förtroendevalda har gjorts på uppdrag av demokratiminister Birgitta Ohlsson. Undersökningen är uppdelad i dels en kvantitativ undersökning, hur kommuner och landsting hanterar hot och våld mot förtroendevalda, dels intervjuer med nyckelpersoner i ett antal kommuner och landsting.

Undersökningen visade bland annat att drygt 60 procent av kommuner och landsting inte har handlingsplaner för att förebygga och hantera hot och våld när det uppstår. Ett av de viktigaste områdena som kom fram i intervjuerna var att den rättsliga regleringen av arbetsmiljöansvaret vid hot och våld mot förtroendevalda är oklar.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot