Publicerad: 16 juni 2015

Nyhet

Ny lag ersätter betalningsansvarslagen

Betalningsansvarslagen reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. Nu föreslås att lagen ersätts.

Den nya lagen syftar till att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård och vård och omsorg i hemmet kan hållas så korta som möjligt samt att onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas.

SKL:s ordförande Lena Micko.

– Detta ger kommuner och landsting en unik möjlighet att ge människor som är sjuka större möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv utan att vara på sjukhus säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Lokala överenskommelser

Grundtanken i förslaget är att kommuner och landsting i lokala överenskommelser bland annat ska reglera när kommunens betalningsansvar ska inträda, vilket belopp som ska gälla samt hur tvister ska lösas. Om detta misslyckas träder en backup-regel in.

Två sjuksköterskor bäddar om en säng.

Förslaget innebär högre krav både på kommunen, slutenvården och primärvården:

  • Antalet så kallade fristdagar utan betalningsansvar för kommunen minskar.
  • Krav ställs på slutenvården att påbörja planeringen för utskrivning redan när patienten skrivs in.
  • Landstingets öppenvård får en mer central roll i vårdplaneringen i samband med utskrivning och planering för fortsatt vård.

Orealistisk tidsplan

SKL välkomnar i sitt remissvar förändringar som syftar till en mer strukturerad utskrivningsprocess och som har fokus på samarbete och samverkan mellan huvudmän.

SKL menar dock att det för att reformen ska bli framgångsrik krävs ett omfattande utvecklingsarbete som kräver finansiering med särskilda medel. Detta utvecklingsarbete måste också genomföras innan lagen träder i kraft. SKL menar därför att ett ikraftträdande redan den första juli 2016 är orealistiskt.

Hämta yttrandet: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot