Publicerad: 12 september 2014

Nyhet

Samarbete inom forskning och utbildning för bättre vård

Ett nytt avtal (ALF) om samarbete kring utbildningen för läkarexamen, forskning och utveckling av hälso- och sjukvården har träffats mellan staten och sju landsting.

Avtalet ska kompletteras med regionala avtal där berörda landsting och universitet gemensamt utvecklar strategier.

De berörda landstingen är Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting och Västerbottens läns landsting. Avtalsparterna är överens om att främja fördjupat och vidgat samarbete, så att bästa möjliga förutsättningar skapas för utbildning och klinisk forskning.

Tre läkare i en korridor på ett sjukhus.

Avtalet gäller ersättning för landstingens medverkan i universitetens
utbildning av läkare och i klinisk forskning och omfattar för år 2015
drygt 2,2 miljarder kronor. En knapp fjärdedel gäller utbildningen för
läkarexamen och huvudparten utgör således en resurs för att forskning ska kunna bedrivas i den landstingsfinansierade vården.

Nytt i detta ALF är att universitetssjukvården – den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn till forskningens och utbildningens behov – lyfts fram som en gemensam angelägenhet. En särskild utvärdering av universitetssjukvården ska göras vart fjärde år. En helt ny kvalitetsbaserad fördelningsgrund för en del av ersättningen för klinisk forskning införs år 2016.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2015 under förutsättning att det har godkänts av riksdagen, regeringen och berörda landsting genom beslut i landstingsstyrelsen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot