Publicerad: 23 januari 2014

Nyhet

SKL bjuder in till samtal om hot och våld

SKL bjuder in de politiska partierna i riksdagen och Rikspolisstyrelsen för att diskutera hur hot och våld mot förtroendevalda hanteras. Det är en av flera åtgärder som behövs för att bemöta ett stort demokratiskt problem, visar ny undersökning.

– Som förtroendevald ska man aldrig behöva acceptera hot och våld, vi måste ta detta problem på största allvar. Mot bakgrund av den undersökning vi presenterar idag ser vi behovet av en bredare diskussion med partierna och polisen. Därför har vi nu bjudit in till denna diskussion, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen som presenteras idag visar att hot och våld är vanligt förekommande men att det finns oklarheter vad gäller hur kommuner, landsting och regioner hanterar dessa:

  • En tredjedel, 33 procent, av de svarande uppger att det förekommit hot och våld specifikt under 2013.
  • 62 procent av de svarande uppger att det inte finns någon handlingsplan/policy för att förebygga hot och våld mot förtroendevalda. (Handlingsplaner finns i 61 procent av landstingen och i 36 procent av kommunerna)
  • 61 procent av de svarande uppger att de inte har någon handlingsplan/policy för hur de ska hantera hot och våld mot förtroendevalda när det sker. (Handlingsplaner finns i 67 procent av landstingen och i 37 procent av kommunerna)

– Utifrån resultatet ser vi att vi att våra medlemmar har ett stort arbete att göra. Det borde vara självklart att agera kraftfullt i dessa frågor men tyvärr verkar det finnas oklarheter som gör att man inte alltid agerar, säger Anders Knape.

– Hot och våld mot politiker är en fråga vi arbetat länge med. Vi ser utifrån undersökningen att vi behöver komplettera det arbete vi redan gör med behovet att få till ett mer systematiskt arbete tillsammans med partierna och polisen. Samtidigt måste regeringen agera i frågan om en starkare lagstiftning gällande hot mot demokratin, säger Anders Knape.

SKL vill se tre åtgärder

  • Kommuner och landsting måste bli mer systematiska i att både förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda. SKL kommer under våren 2014 att anordna seminarier och utbildningar för att ge stöd till kommuner och landsting. Detta är en viktig insats under det här valåret.
  • Att arbetsmiljöansvaret vid hot och våld mot förtroendevalda är så oklart måste åtgärdas. Sveriges Kommuner och Landsting bjuder därför in partierna och Riskpolisstyrelsen till samtal om hur vi gemensamt kan hitta lösningar för hur vi kan ge stöd till våra förtroendevalda och därmed även stärka demokratin.
  • Till sist så är det inte acceptabelt att det sker en normförskjutning i vårt samhälle som innebär att förtroendevalda ska tåla hot och våld i sitt uppdrag. Detta är återigen ett bevis för att en skärpt lagstiftning behövs för hot och våld mot förtroendevalda. Om samhället accepterar en normförskjutning när det gäller förtroendevalda kommer denna norm snart gälla för hela samhället, och det är inte det samhälle SKL vill se. Vi vill värna om en stark demokrati där människor ska vilja och våga ta på sig uppdrag i samhällets tjänst. Vi uppmanar därför Justitiedepartementet och regeringen att se över lagstiftningen för skärpt straff för hot och våld mot förtroendevalda.

Om undersökningen

Svarsfrekvensen var 75 procent, 214 kommuner och 18 landsting svarade. Enkäten har besvarats av säkerhetsansvarig eller motsvarande i kommuner och landsting. Undersökningen har gjorts av Tryggare Sverige på uppdrag av SKL.

SKL kommer inte att redovisa resultaten för de enskilda kommunerna och landstingen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot