Publicerad: 23 oktober 2014

Nyhet

SKL kommenterar regeringens budget

I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafiken.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det görs satsningar på välfärden, men vi konstaterar dessvärre att någon uppräkning av de generella statsbidragen inte sker. Vi ser också att merparten av satsningarna är riktade vilket innebär en ökad detaljstyrning från staten och riskerar mer administration i kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

–  Vi vill understryka att satsningen på höjda lärarlöner måste ske i samråd med arbetsmarknadens parter för att inte riskera den svenska modellen där arbetsmarknadens parter ansvarar för lönebildningen.

–  Vi förutsätter också att regeringen kommer att samråda med SKL innan man fastställer detaljerna kring den föreslagna satsningen på traineejobb.

Positivt med satsningar på klimatinvesteringar

– Vi ser positivt på den satsning på klimatinvesteringar på lokal och regional nivå med 200 miljoner 2015 och 600 miljoner 2016 samt att man lägger 150 miljoner för klimatanpassning, bland annat för att motverka översvämningar. Det är också positivt att regeringen vill satsa 1,7 miljarder på renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområden, avseende bland annat energieffektiviseringar.

– Det är i nuläget svårt att få en totalbild av vad regeringens budget innebär för vår sektor och vi får återkomma när vi närmare analyserat alla förslag, säger Anders Knape.

De viktigaste förslagen

  • Från 2015 tillförs 1,9 miljarder där bland annat förlossningsvård och det är positivt att satsningen på cancervården fullföljs 2015. Däremot slopas kömiljarden från 2016. I praktiken innebär det att det inte blir någon ny överenskommelse om kömiljard för 2015.
  • Äldreomsorgen får 2 miljarder för att öka bemanningen, men har samtidigt tappat 1,3 miljard i tidigare satsningar bland annat för de mest sjuka äldre.
  • 3 miljarder per år får förskola och skola, för att förbättra skolmiljön till höjda lärarlöner med förbehållet att parterna ska ta ett eget ansvar för att höja lärarnas löner. Däremot kvarstår fortfarande den tidigare regeringens sparbeting på 470 miljoner på gymnasieskolan från 2016 och framåt.
  • Kollektivtrafiken får 500 miljoner per år fram till 2018 men också där gäller medfinansiering från kommuner och landsting.

– Regeringen drar in 75 miljoner på det generella statsbidraget 2015 och 150 miljoner kronor från 2016 med hänvisning till att regeringen senare ska lägga en proposition om att höja maxtaxan inom äldreomsorgen. Regeringen frångår därmed principen om att lägga en samlad budget till riksdagen. Detta är något som SKL särskilt kommer att bevaka i enlighet med finansieringsprincipen, säger Anders Knape.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot