Publicerad: 5 maj 2015

Nyhet

SKL välkomnar samtal om snabbspår för nyanlända

SKL har tackat ja till regeringens inbjudan till trepartssamtal om bättre möjligheter för nyanlända att komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet.

Sjukvårdspersonal i en sjukhuskorridor.

De närmaste tio åren behöver välfärdssektorn rekrytera över en halv miljon nya medarbetare. Under samma period börjar de demografiska utmaningarna att ge sig uttryck i form av att andelen äldre i befolkningen ökar och därmed också den så kallade försörjningskvoten, att de i arbetsför ålder ska försörja allt fler.

Många av de som i dag flyr till Sverige är unga och en ökande andel har utbildning och yrkeserfarenhet. I det fall Sverige klarar att ta tillvara den potential och den kompetens som kommer med en stor invandring kan vi också klara av välfärdsutmaningarna.

Tidig kontakt

Agneta Jöhnk, direktör för avdelningen för arbetsgivarfrågor SKL.

Förutsättningarna för detta är en välfungerande politik för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

- Det behövs en arbetsmarknadskontakt i ett mycket tidigare skede. Vi vet att många av de som kommer till Sverige, till exempel från Syrien, får uppehållstillstånd - så börja gärna kompetenskartläggning och insatser direkt när de kommer och söker asyl, säger Agneta Jöhnk, chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

Värna om kvaliteten

Men även om man ordnar ett ”snabbspår” är det viktigt att det inte sker på bekostnad av kvaliteten på de som anställs i vår sektor. SKL hoppas också att diskussionerna kan leda fram till långsiktigt hållbara strukturer som bidrar till snabbare inträde på arbetsmarknaden.

- En lyckad etablering av nyanlända uppnår vi genom samverkan och genom att enas om konstruktiva lösningar som gynnar individen, samhället och arbetslivet. Vi ser fram emot trepartssamtal där arbetsmarknadens parter å ena sidan och staten å andra sidan tar ansvar och gemensamt bidrar till hållbara lösningar för en bättre integration och samtidigt underlättar för välfärdssektorns framtida kompetensförsörjning, säger Agneta Jöhnk.

Samtalen planeras till september 2015 och de första snabbspåren bör, enligt regeringen, kunna vara i drift under 2016.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot