Publicerad: 23 september 2015

Nyhet

Skolans digitalisering – hur ligger vi till?

Mycket arbete pågår för att utveckla skolan med digitalisering. Tillgången till infrastruktur är relativt god, men det strategiska arbetet och användningen av verktygen behöver förbättras.

Elever vid en dator.

Det är några av slutsatserna i rapporten Skolans digitalisering – hur långt har vi kommit som SKL presenterar idag. Rapporten baserar sig på svar från närmare 900 rektorer som använt självskattningsverktyget LIKA, it-tempen i skolan för att mäta digitaliseringsmognaden på sin egen skola.

Enligt svaren går det åt rätt håll – 77 procent av de totalt 78 indikatorerna har uppnåtts eller är på väg att uppnås. Svaren bekräftar också det som flera undersökningar pekat på, nämligen att skolorna har kommit en bra bit på väg när det gäller infrastruktur, men har mer att arbeta med inom övriga områden.

Per Mosseby.

Kompetens och tillgång  

– Digitalisering handlar om mycket mer än bara tillgång till datorer och bredband. Det måste finnas kompetens i själva utövandet och ledningen också, säger Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering.

Bland annat visar svaren att de indikatorer som rör det strategiska arbetet, kompetens och användning har uppnåtts i lägre grad än de som handlar om att använda kontorsprogram och system för administration, där det också finns en tydligare organisation och utpekat ansvar.

Endast tolv procent uppger att de har en förankrad och kommunicerad vision för det digitala arbetet i skolan och endast sju procent arbetar strategiskt tillsammans med pedagogerna för att ta fram tydliga uppföljningsbara mål för arbetet.

Per-Arne Andersson.

Behövs tydlig strategi

– För att skolans digitalisering ska fungera fullt ut, krävs en kommunicerad strategi och en tydlig handlingsplan, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbete.

– Men vi behöver också rätt kompetens och modet att våga prova olika digitala verktyg i lärandet för att kunna höja resultaten.

23 procent av rektorerna uppger att pedagogerna använder en variation av tekniska redskap baserat på lärsituation och 18 procent uppger att digitala verktyg ingår naturligt och integrerat i pedagogernas planering.

– Vi ser dock också en tydlig medvetenhet i svaren, många är redan på gång med det här arbetet. Där hoppas vi att LIKA-verktyget kan vara ett bra hjälpmedel framöver, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot