Publicerad: 22 december 2014

Pressmeddelande

Sveriges elever är nöjda med skolan

De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever. Enkätsvaren finns uppdelade per kommun.

Glad pojke och flicka.

Enkäten med resultat per kommun

Nio av tio elever är trygga i skolan. En klar majoritet upplever att de får hjälp av lärarna om de behöver det, eleverna får veta hur det går i skolarbetet och eleverna känner att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i skolan.

– Den positiva bild som enkäten visar för fjärde året i rad syns för sällan i debatten om svensk skola. Bilden stärks av Lärarförbundets enkät som visar att nio av tio lärare trivs med eleverna och oftast möts med respekt från eleverna, säger Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Lärare, skolledare, skoltjänstemän och politiker ska vara stolta över att majoriten av de närmare 100 000 tillfrågade eleverna är positiva till skolan. Det ger en bra grund att utveckla det pedagogiska arbetet.

Motivation en utmaning

Enkäten visar också att ju äldre eleverna blir desto mindre upplever man att skolarbetet ökar lusten till lärande. Detta är en utmaning man brottas med i alla länder.

– Ansvaret för försämrade skolresultat kan inte läggas på eleverna. Visst måste elever inse att ansträngning är nödvändigt. Men den stora utmaningen är att utveckla undervisningen och få eleverna att känna sig motiverade, säger Håkan Sörman.

Enkäten visar också att de äldre pojkarna uppger att de trivs bättre i skolan än flickorna, trots att deras resultat är sämre. En förklaring kan vara att flickor upplever att de har högre krav på sig själva för att svara positivt på den frågan.

Positiva resultat i enkäten

SKL:s elevundersökning visar bland annat att:

  • 92 procent av eleverna i årskurs 5 och 92 procent i årskurs 8 känner sig trygga i skolan.    
  • 94 procent av eleverna årskurs 5 och 85 procent i årskurs 8 upplever att de får hjälp när de behöver.
  • Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer. Motsvarande andel är 75 procent bland eleverna i årskurs 5.

Forskning visar att motivation och höga positiva förväntningar är viktigt för elevernas lärande och deras resultat i skolan.

– Individuell återkoppling av elevernas insatser och positiv feedback är centralt för att hålla motivationen på topp. Och att eleverna uppmuntras för sina försök och sin flit och inte bara för prestationen, säger Håkan Sörman.

Nybro motiverar äldre elever

Flera kommuner utmärker sig med mycket goda resultat, också för de äldre eleverna i grundskolan. En av de kommunerna är Nybro.

– Behöriga och engagerade lärare som sätter eleverna och deras behov i centrum är nog grunden till våra goda resultat. Inställningen i hela organisationen är att varenda elev ska lyckas. Delaktighet för eleverna och dialog mellan ledning och lärare är också hörnstenar i verksamheten. Och självklart tar vi fasta på forskningen, till exempel om rektors roll och att lärare ska planera och arbeta tillsammans, säger Christer Kratz, skolchef i Nybro.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot