Publicerad: 22 april 2015

Nyhet

Tidig planering för säker vård i sommar

Bemanningsläget inför sommaren i vården kan bli ansträngt, uppger landstingen och regionerna i en enkät. Sjuksköterskor är en svårrekryterad grupp, medan arbetsgivarna har lättare att rekrytera undersköterskor och läkare.

En sjuksköterska och läkare

- Precis som på andra arbetsplatser behöver och vill medarbetarna i vården vara lediga och ha semester. Landstingen strävar alltid efter att säkra såväl patientsäkerhet som god arbetsmiljö, oavsett om det är långhelger eller sommartid. säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

För att säkra en tillgänglig och säker vård i sommar vidtar landstingen åtgärder som till exempel att tidigarelägga rekryteringsinsatser, att styra patientflödet och att utöka samverkan mellan landsting och kommuner. Planerade, icke akuta insatser förläggs före eller efter sommarperioden.

- Servicenivån på den planerade verksamheten blir lägre under sommaren, det är normalt. Men den akuta vården finns konstant tillgänglig. Och det finns inget påvisbart samband mellan sommarens neddragning av disponibla vårdplatser och patientsäkerhetseffekter, som fler vårdskador eller ökat antal anmälningar, säger Hans Karlsson.

En viktig insats är att renodla sjuksköterskerollen och se till att varje yrkesgrupp arbetar med de uppgifter som är specifika för den egna kompetensen. 83 procent av arbetsgivarna har ökat sin rekrytering av andra yrkesgrupper som till exempel socionomer, farmaceuter, sjukgymnaster, medicinska sekreterare, vårdadministratörer och personal inom städning och mathantering.

Svårast rekrytera sjuksköterskor

80 procent av landstingen och regionerna bedömer att bemanningssituationen är sämre i år än förra året. En del arbetsgivare har svårt att hitta grundutbildade sjuksköterskor. Andra uppger svårigheter att rekrytera specialistsjuksköterskor, framförallt inom distrikt, psykiatri, intensiv, barn- och ungdom, anestesi, operation samt röntgensjuksköterskor. Även barnmorskor utgör en svårrekryterad yrkesgrupp i stora delar av landet. Däremot finns inga rekryteringsproblem när det gäller undersköterskor och vårdbiträden. Inte heller läkare är något stort problem för merparten av landstingen. En tredjedel av landstingen uppger dock att de har svårt att hitta specialistläkare i allmänmedicin och psykiatri.

Fungerade väl

Även inför förra sommaren såg bemanningsläget ansträngt ut på många håll. Dock fungerade vården förhållandevis bra och med bibehållen patientsäkerhet.

-    Bättre och tidigare planering och professionella insatser från vårdens personal bidrar till att kvalitet och patientsäkerhet kan upprätthållas, säger Hans Karlsson.

Exempel på åtgärder som landstingen planerar för en säker och trygg vård i sommar

 • Renodla sjuksköterskans arbetsuppgifter och öka rekrytering av andra yrkesgrupper som till exempel socionomer, farmaceuter, sjukgymnaster, medicinska sekreterare, vårdadministratörer och personal inom städning och mathantering
 • Skapa en tydligare styrning inför och under semestermånaderna där team från HR-avdelningar och chefsläkare följer bemanningssituationen och kan göra snabba prioriteringar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
 • Genomföra insatser för att fokusera på den akuta vården och vård som inte kan vänta under sommarmånaderna. Det kan handla om att planera för att tidigare- eller senarelägga icke akuta läkarbesök där läkare till exempel ska förnya recept eller bedöma behov av fortsatt sjukskrivning.
 • Senarelägga ingrepp som inte är akuta och där det medicinska förloppet inte påverkas av väntan.
 • Genom tydligare information framförallt via 1177 Vårdguiden styra patienterna till rätt vård
 • Skapa bättre regional samordning för att säkra tillgänglighet till akuta verksamheter som till exempel förlossningsvård.
 • Öka samarbetet mellan olika vårdgivare och mellan sjukhus, primärvård och kommuner. Utöka antalet vårdplatser hos privata vårdgivare utifrån lokala förutsättningar
 • Använda möjligheten till utökad semesterperiod.
 • Erbjuda ersättningspaket till medarbetare som önskar förlägga sin semester till andra tider än sommaren.
 • Anlita bemanningsföretag i begränsad omfattning
 • Erbjuda medarbetare som gått i pension och önskar fortsätta arbeta arbete under sommaren.
 • Öka samarbetet med lärosäten för att tidigare fånga upp studenterna

Fakta

  Enkätundersökningen genomfördes under 20 mars - 17 april.  19 av 21 landsting/regioner har besvarat enkäten

  Läs vidare

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot