Publicerad: 5 mars 2014

Nyhet

Tre landsting får regionalt utvecklingsansvar

Riksdagen beslutade idag om att landstingen i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län ska erhålla det regionala utvecklingsansvaret från 2015. SKL välkomnar beslutet.

– Beslutet är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot att folkvalda församlingar ansvarar för regional utveckling. Jag är övertygad om att beslutet kommer att ha positiva effekter för tillväxten i respektive län, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Samtidigt beslutade riksdagen att uppmana regeringen att lämna en proposition om det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrlands och Norrbottens län så att det även i dessa län blir möjligt att genomföra förändringen från 2015. Regeringen uppmanades även att utreda frågan om det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län.

Riksdagen uppmanar också regeringen att återkomma med ett förslag till en helhetslösning för den regionala organisationen.

Fakta om förslaget

Riksdagens beslut innebär att landstingen i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län omfattas av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Tidigare omfattade lagen Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland. Enligt lagen innefattar det regionala utvecklingsansvaret vissa uppgifter i det regionala tillväxtarbetet, framför allt att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet men också att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Vidare ingår uppgiften att upprätta och fastställa länsplaner för regional infrastruktur.

Idag utövas det regionala utvecklingsansvaret av regioner (formellt tre landsting och en kommun) i fyra län, kommunala samverkansorgan i tretton län och länsstyrelsen i fyra län.

Regeringen har föreslagit att ansökningarna om att ta över det regionala utvecklingsansvaret ska beviljas för landstingen i län med kommunala samverkansorgan. En proposition som gäller utvecklingsansvaret i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län har också överlämnats till Riksdagen.

Regeringen har däremot beslutat avslå ansökningarna från landstingen i län där länsstyrelserna har det regionala utvecklingsansvaret. Västernorrlands och Norrbottens ansökningar har beretts genom en särskild departementsskrivelse (Ds 2013:13). Därför kan regeringen lägga fram en proposition om utvecklingsansvaret i dessa län. Däremot måste ansökan från Västmanland, som kom in senare, beredas på samma sätt som de övriga ansökningarna innan regeringens kan lägga fram en proposition.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot