Publicerad: 27 november 2014

Nyhet

Viktiga förslag om våld i nära relationer

SKL välkomnar en rad förslag i utredningen "Våld i nära relationer – en folkhälsofråga", men efterlyser mer analys av konsekvenser för kommuner och landsting.

Hämta yttrandet: "Våld i nära relationer – en folkhälsofråga" (PDF, nytt fönster)

Det är Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Carin Götblad, som presenterar ett 50-tal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Utredningen lyfter en lång rad viktiga resonemang och förslag på åtgärder med målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. SKL välkomnar flera av förslagen som riktar sig till polis och rättsväsende. Men vi saknar en djupare analys som underlag till flera av förslagen riktade till kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– SKL utgår dock från att förslaget kompletteras med en fördjupad analys och att den av riksdagen beslutade finansieringsprincipen tillämpas fullt ut.

I februari i år tillsattes utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. Utredningen ska vara klar i maj 2015 och kommer till vissa delar utgå från förslagen i Carin Götblads utredning.

Tydligt barnperspektiv

I yttrande pekar SKL bland annat på att utredningens tydliga barnperspektiv är bra, och välkomnar att en statsrådsgrupp mot våld i nära relationer inrättas. Men flera frågor behöver utredas vidare. Det gäller skyddade boenden liksom förslaget om organisationsbidrag till bland annat kvinnojourer. Barnens situation i skyddat boende behöver utredas vidare.

En ensam flicka som går på gatan och ser sig över axeln.

Inom några områden avstyrks utredarens förslag, till exempel att socialtjänsten ska bistå våldsutsatta med att hämta personliga tillhörigheter i bostaden. Det är en polisiär uppgift. Däremot tillstyrks förslaget att rutinmässigt fråga om våldsutsatthet i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

SKL ifrågasätter också förslaget att införa en skyldighet för socialnämnderna att erbjuda våldsutövare hjälp att förändra sitt beteende. Det krävs lagreglering på området samt nya medel till kommunerna, eftersom området är underfinansierat idag. SKL avstyrker även den föreslagna utvidgningen av Socialstyrelsens föreskriftsrätt.

Slutligen anser SKL att frihet från våld skall vara en prioriterad folkhälsopolitisk fråga som ska inrymmas i den målstruktur som finns inom folkhälsopolitiken.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot