Publicerad: 24 april 2015

Nyhet

Elevhälsans utmaningar i ny rapport

De riktade statsbidragen för elevhälsan behöver utvecklas och det behövs fler utbildningsplatser för ett antal olika yrkesgrupper. Det visar SKL:s rapport Nuläge och utmaningar i elevhälsan.

Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Kommunerna är tydliga med att elevhälsans stora utmaningar är att möta olika elevers behov. Det handlar främst om stöd till nyanlända, elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd samt elever med psykisk ohälsa, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Utveckla statsbidragen

– De riktade statsbidragen behöver fungera bättre. De behöver vara långsiktiga, flexibla och fördelas bättre utifrån kriterier som bidrar till ökad likvärdighet mellan kommuner, säger Per-Arne Andersson.

En pojke som blir mätt av en skolsköterska och en flicka som står bredvid och tittar på.

Närmare 70 procent av kommunerna har under 2012-2015 tagit del av Skolverkets riktade statsbidrag för personalförstärkningar. En majoritet av kommunerna tycker att det viktigaste stödet från staten vore satsningar på kompetensutveckling för elevhälsans yrkesgrupper. Många önskar också fler riktade och höjda generella statsbidrag.

Utbilda fler inom bristyrken

Var fjärde kommun har vakanser inom elevhälsan. Främst finns ett stort behov av specialpedagoger och skolpsykologer, men också speciallärare och skolsköterskor.
De vanligaste orsakerna till vakanser anses vara för få utbildade inom yrkesgruppen och att kommunerna konkurrerar om samma personal. Det kan vara särskilt bekymmersamt för kommuner som finns långt i från större kommuner och lärosäten. Ett starkt önskemål är att staten behöver se till att fler utbildas inom bristyrkena.

Dialog mellan förvaltning och rektor

Undersökningen visar även att kommunerna stöttar och för en aktiv dialog med rektorerna om elevhälsans utveckling.

Fakta

Alla grundskolor ska ha en elevhälsa med tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Rapporten "Nuläge och utmaningar i elevhälsan" är framtagen av SKL utifrån förvaltningens bild av grundskolans elevhälsa och aktuella utmaningar.

Enkätundersökningen genomfördes under mars 2015 med en svarsfrekvens på 84 procent av landets kommuner och stadsdelar.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot