Lokala lösningar krävs för en fungerande integration

Samverkan, utbildning och lokala lösningar. Det krävs för en förbättrad integration av nyanlända ansåg en enad panel vid SKL:s seminarium om integration.

Vi måste göra rätt från dag ett. En bra integration börjar med ett bra mottagande. Med de orden inleddes SKL:s seminarium om integration i Almedalen under måndagen. SKL har i Agenda för integration listat 65 konkreta åtgärder som syftar till att stärka mottagandet och integrationen av nyanlända. Under seminariet fokuserade panelen framför allt på hur nyanlända kan etablera sig på arbetsmarknaden.

– I dag tar det alldeles för lång tid för nyanlända att få ett arbete. Det krävs en bättre och mindre detaljerad statlig styrning av mottagandet av nyanlända som ger en större lokal flexibilitet och möjlighet till mer lokala lösningar, sa SKL:s ordförande Lena Micko.

Ta vara på kommuners kompetens

Paneldeltagarna var eniga om att jobb är lösningen till en bra integration och för att komma dit krävs samverkan, utbildning och möjligheter till lokala lösningar. Martin Olauzon, mottagandeutredare, konstaterade att staten inte tillräckligt ser och tar tillvara kommunernas kapacitet. Han ansåg att det behövs en tydligare ansvarsfördelning och att kommunerna behöver involveras tidigare för att etablera nyanlända. Katarina Andersson, kommundirektör i Falköpings kommun instämde och hon vittnar om att det i dag är svårt att matcha näringslivets behov av arbetskraft.

– Nyanländas utbildningsnivå är generellt låg. Två års etableringstid är då för kort. Det behövs tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv utifrån våra lokala förutsättningar.

Ebo-reglerna måste ses över

Gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström menade att en viktig lösning för att integrationen ska lyckas är att den kommunala vuxenutbildningen blir mer arbetsmarknadsinriktad.

Under seminariet pekade såväl SKL som andra paneldeltagare på att en minskad statlig detaljstyrning är nödvändig och att staten även behöver se över de negativa effekterna av eget boende (ebo).

– Dagens regler om eget boende leder bland annat till trångboddhet, utsatthet och svårigheter att klara skolan. Reglerna måste ses över – inte minst för barnens skull, konstaterar Lena Micko. 

Panelen

I panelen deltog Lena Micko, ordförande SKL, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Anders Kessling, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Martin Olauzon, särskild utredare Mottagandeutredningen, Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen, Katarina Andersson, kommundirektör Falköping. Moderator: Willy Silberstein.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot