Publicerad: 21 juni 2016

Företagsklimatet är avgörande

Svenskt Näringsliv har i dag presenterat en studie som visar att en av tre företagare drar sig för att kritisera hemkommunen av oro för att det ska påverka deras verksamhet negativt.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Det är viktigt att understryka att detta inte är detsamma som att kommuner faktiskt särbehandlar företagare eller agerar rättsosäkert. Vår bild är tvärtom den att sådant agerande är ytterst ovanligt. Kommunerna värnar det lokala företagsklimatet. Vi hoppas att dagens studie inte bidrar till att försämra tilliten till landets kommuner.

Men bara att det finns en tvekan att kritisera är förstås allvarligt nog. För kommunen innebär det att man inte får nödvändiga inspel om hur man kan utveckla sin service och myndighetsutövning. Ett gott företagsklimat förutsätter tillit och dialog. Och varje medborgare och företagare ska naturligtvis känna trygghet i att kommunen i sin myndighetsutövning, men även i andra frågor, uppträder korrekt. Har man en monopolsituation är det ett särskilt ansvar. Därför är Svenskt Näringslivs studie en allvarlig signal.

För att följa företagarnas syn på kommunernas myndighetsutövning gör SKL regelbundet mätningar av hur man uppfattar kommunernas arbete med till exempel bygglov, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd. Kommunerna använder resultaten i sin verksamhetsutveckling och vi använder dem i våra utbildningar till kommunerna om hur de kan förbättra sina företagskontakter, bland annat genom bättre bemötande och genom god information och rättssäker service. En tydlig trend, som pågått under flera år, är att företagarna tycker att kommunernas service och myndighetsutövning blir allt bättre. Man är generellt sett nöjd med den service som kommunerna erbjuder. Bemötandet är det som får bäst betyg.

Men vi kan inte slå oss till ro för det – kommunerna och SKL fortsätter arbetet så att den positiva trenden ska hålla i sig. Ett gott företagsklimat är centralt för varje kommuns tillväxt och skatteintäkter. Det är därmed också en avgörande faktor för att kunna erbjuda invånarna bästa möjliga välfärd.

Håkan Sörman

Veckobrevet 2016-06-21

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot